Có 3 tác dụng của thư viện điện tử:
- Làm cho người sử dụng có thể với tới được các dạng nguồn tri thức, thông tin;
- Tạo cơ chế phát hiện nguồn, cho phép người dùng nhận dạng, xác định được các nguồn tin cần tìm và vị trí lưu giữ các nguồn tin ấy;
- Cung cấp cơ chế chuyển giao các nguồn tin riêng biệt tới người dùng, kể cả quá trình nhận các nguồn tin ở nơi khác và chuyển cho người dùng. (Thư viện như là người môi giới thông tin)
Những dịch vụ cơ bản của thư viện số:
- Dịch vụ tàng trữ, nơi các đối tượng số được ký gửi và lưu giữ;
- Dịch vụ định danh đảm bảo cho mỗi đối tượng số có một tên duy nhất và có ít nhất một vị trí lưu trữ;
- Dịch vụ chỉ mục: mô tả tập hợp các đối tượng số, chuyển đổi các câu hỏi thành tập hợp kết quả tìm có chứa các tên nguồn duy nhất.
- Dịch vụ thu thập: lựa chọn theo các yêu cầu xác định, dựa vào các mục lục chuyên môn hoá hoặc các phương tiện trợ giúp phát hiện nguồn khác

Các bài khác cùng chuyên mục: