Đối với ắc quy Sắt - kền, việc nạp hình thành cũng được nạp tương tự. Tuy nhiên, một số thông số có khác biệt rất lớn như sau:


Thông số Ắc - Quy chì - A - xít Ắc - Quy Sắt - kền
Điện thế khi nạp đầy 2,4 +/- 2,7 vôn 1,55 +/- 1,7 vôn
Tỷ trọng khi nạp đầy 1,20 +/- 0,010 g/cm3 ở 77 oF (25 o C), thay đổi theo dung lượng nạp và theo loại ắc - Quy. 1,20 +/- 0,010 g/cm3 ở 77o F (25 o C), gần như không thay đổi theo dung lượng nạp và theo loại ắc - Quy.
Dòng điện nạp tối đa 0,1 .. 0,2 x dung lượng định mức 0,15 .. 0,2 x dung lượng định mức
Để hiệu chỉnh Tỷ trọng chất điện phân cần thực hiện như sau:


Đo nhiệt độ ac quy, mức, và Tỷ trọng chất điện phân.
So sánh với nhiệt độ tiêu chuẩn và mức tiêu chuẩn.
Cộng thêm 0,001 cho mỗi 3 o F hoặc 1,67 o C cao hơn nhiệt độ tiêu chuẩn, trừ bớt đi 0,010 cho mỗi 1/2 inch thấp hơn mức tiêu chuẩn để bù trừ khi bổ sung nước cất.
Thí dụ: Tỷ trọng đo được ở 89 o F là 1,235 g/cm³, và mực chất điện phân thấp hơn tiêu chuẩn 1/2 inch. Như vậy các hiệu chỉnh cần thiết là:


Nhiệt độ cao hơn tiêu chuẩn là : 89 - 77 = 12  F: phải cộng thêm:
12 / 3 * 0,001 = 0,004 g/cm³ để ứng với 77 o F.


Mực chất điện phân thấp hơn 1 / 2 inch, vậy phải trừ bớt đi 0,010 g/cm³ để ứng với khi bổ sung nước cất thêm cho đủ.
Như vậy, tỷ trọng ứng với 77 o F và sau khi châm thêm nước cất sẽ là:
1,235 + 0,004 - 0,010 = 1,229 g/cm³.

Các bài khác cùng chuyên mục: