<font size="3"><br>
</font><font color="#000000"><span style="font-family: Times"><font size="3"><font color="blue">Dịch vụ quyết toán thuế</font></font><font size="3"><br>
</font><table class="wysiwyg_dashes wysiwyg_cms_table_tr-caption-container" align="center"><tbody><tr valign="top" class="wysiwyg_dashes_tr wysiwyg_cms_table_tr-caption-container_tr"><td class="wysiwyg_dashes_td wysiwyg_cms_table_tr-caption-container_td"><font size="3"><a href="http://1.bp.blogspot.com/-iQ6MJiUq0Bo/U97rK4hJhPI/AAAAAAAADOg/Zd96-b0G5ds/s1600/quoc+viet.png" target="_blank"><img src="http://1.bp.blogspot.com/-iQ6MJiUq0Bo/U97rK4hJhPI/AAAAAAAADOg/Zd96-b0G5ds/s1600/quoc+viet.png" border="0" alt=""></a></font></td></tr><tr valign="top" class="wysiwyg_dashes_tr wysiwyg_cms_table_tr-caption-container_tr"><td class="wysiwyg_cms_table_tr-caption wysiwyg_dashes_td wysiwyg_cms_table_tr-caption-container_td"><font size="3"><font color="blue"><strong><em>Dịch vụ quyết toán thuế</em></strong></font></font></td></tr></tbody></table><br>
<br>
<font size="3"><br>
</font><font size="3"><br>
<u>Quyết toán thuế</u>:<br>
- Công ty <strong><em><font color="blue"><a href="http://www.tuvanketoankiemtoan.com/" target="_blank">Tư Vấn Thuế quyết toán thuế năm</a></font>, chúng tôi sẽ lập biểu mẫu báo cáo tài chính và quyết toán thuế theo phần mềm kê khai thuế HTKK của tổng cục thuế gồm: <br>
- Bảng cân đối kế toán, Bảng cân đối số phát sinh, Thuyết minh báo cáo tài chính, Bảng lưu chuyển tiền tệ (theo PP trực tiếp – gián tiếp), <strong><em><font color="blue">Quyết toán thuế</font>TNDN (mẫu số 03/TNDN).Kết quả họat động sản xuất kinh doanh (phụ lục 03-1A).Bảng tổng hợp quan hệ ngân sách nhà nước.<br>
<br>
<u>Kiểm tra, rà soát và hoàn chỉnh lại sổ sách thời gian trước</u>:<br>
- Kiểm tra toàn bộ số liệu báo cáo thuế và chứng từ gốc Tư vấn bổ sung hoàn chỉnh lại chứng từ kế toán, In phiếu thu, chi, nhập, xuất; sắp xếp, đóng chứng từ hàng tháng, Hoàn chỉnh toàn bộ sổ sách kế toán theo quy định của Bộ tài chính bằng phần mềm kế toán, bao gồm các lọai sổ sách kế toán sau: Sổ nhật ký chung, số cái, sổ chi tiết các tài khoản, sổ quỹ tiền mặt, sổ chi tiết nợ phải thu – phải trả... In quyết toán và báo cáo tài chính mới, điều chỉnh quyết toán củ, Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi cơ quan thuế quyết toán.<br>
<strong>Phương châm thực hiện Dịch vụ: Đảm bảo tính chính xác về nội dung công việc<br>
- Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu<br>
- Tư vấn và hướng dẫn các thủ tục khác có liên quan.<br>
</strong></em></strong></em></strong></font><br>
<em><strong><em><strong><div style="text-align: center;"><font size="3"><a href="http://4.bp.blogspot.com/-Bup8PILy_fM/U97rWrOthyI/AAAAAAAADOo/NhNFISbvkdw/s1600/anh+viet.png" target="_blank"><img src="http://4.bp.blogspot.com/-Bup8PILy_fM/U97rWrOthyI/AAAAAAAADOo/NhNFISbvkdw/s1600/anh+viet.png" border="0" alt=""></a></font></div><br>
<font size="3"><br>
<font color="#9932CC">Chi tiết liên hệ:</font><br>
<br>
<br>
</font><div style="margin-left:40px"><font size="3">CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MINH<br>
Địa chỉ: B7b KP4, P.Tân Hiệp, Đường Đồng Khởi, TP.Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai<br>
Hotline: 0918. 53 59 56 - 0916 53 59 56 - Ms.An<br>
web : <a href="http://www.tuvanketoankiemtoan.com/" target="_blank">www.tuvanketoankiemtoan.com</a><br>
Email: tuvanminh@gmail.com</font></div></strong></em></strong></em><font size="3"><strong><em><strong><em><strong><br>
<strong><font color="blue">Tag: <a href="http://www.tuvanketoankiemtoan.com/" target="_blank">Dịch vụ quyết toán thuế</a></font></strong></strong></em></strong></em></strong></font></span></font>

Các bài khác cùng chuyên mục: