Hiện nay, vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ ngày càng được quan tâm và nhiều các văn bản, quy phạm pháp luật được ban hành nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức. Tuy nhiên, đa phần người dân, doanh nghiệp, xã hội lại chưa nắm vững, hiểu rõ các quy định pháp lý về quyền sở hữu trí tuệ như Hiện nay, vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ ngày càng được quan tâm và nhiều các văn bản, quy phạm pháp luật được ban hành nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức. Tuy nhiên, đa phần người dân, doanh nghiệp, xã hội lại chưa nắm vững, hiểu rõ các quy định pháp lý về quyền sở hữu trí tuệ như: Khi muốn đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cần tiến hành những thủ tục gì? Hành vi nào bị coi là hành vi xâm phạm quyền tác giả?

Tư vấn luật sở hữu trí tuệ bởi văn phòng luật Apec Việt Nam

1. Tôi muốn biết những hành vi nào bị coi là hành vi xâm phạm quyền tác giả và hành vi này sẽ bị xử lý vi phạm hành chính như thế nào?
Trả lời:
Theo Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ, định hành vi xâm phạm quyền tác giả thuộc một trong các hành vi sau đây:
1. Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.
2. Mạo danh tác giả.
3. Công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả, đồng tác giả (trường hợp có đồng tác giả).
4. Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.
5. Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả (trừ trường hợp có quy định khác).

6. Làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả (trừ trường hợp có quy định khác).
7. Sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, không trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp có quy định khác).
8. Cho thuê tác phẩm mà không trả tiền nhuận bút, thù lao và quyền lợi vật chất khác cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả.
9. Nhân bản, sản xuất bản sao, phân phối, trưng bày hoặc truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua mạng truyền thông và các phương tiện kỹ thuật số mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.
10. Xuất bản tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.
11. Cố ý huỷ bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.
12. Cố ý xoá, thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử có trong tác phẩm.
13. Sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, bán hoặc cho thuê thiết bị khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị đó làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.
14. Làm và bán tác phẩm mà chữ ký của tác giả bị giả mạo.

15. Xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bản sao tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.
Về việc xử lý vi phạm hành chính hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 131 quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan: Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan đối với cá nhân là 250.000.000 đồng, đối với tổ chức là 500.000.000 đồng. Tùy theo từng hành vi vi phạm và mức độ vi phạm mà có mức phạt tiền tương ứng.
Ngoài mức phạt tiền nêu trên, cá nhân, tổ chức vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc các biện pháp khắc phục hậu quả bao gồm:
1. Buộc sửa lại đúng tên tác giả, tên tác phẩm, tên người biểu diễn.
2. Buộc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.
3. Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng vi phạm dưới hình thức điện tử, trên môi trường Internet và kỹ thuật số.
4. Buộc hoàn trả cho chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm.

2. Công ty của tôi và một công ty khác xảy ra tranh chấp về quyền sở hữu công nghiệp. Nay tôi muốn biết pháp luật quy định thời hiệu khiếu nại liên quan đến vấn đề sở hữu công nghiệp như thế nào?
Trả lời:
Khoản 4 Điều 14 Nghị định số 103/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp quy định:
Quyền khiếu nại chỉ được thực hiện trong thời hiệu sau đây, không kể thời gian có trở ngại khách quan khiến người khiếu nại không thể thực hiện được quyền khiếu nại:
- Thời hiệu khiếu nại lần đầu là chín mươi ngày (90 ngày), kể từ ngày người có quyền khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định hoặc thông báo về việc xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp.
- Thời hiệu khiếu nại lần thứ hai là ba mươi ngày (30 ngày), kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu mà khiếu nại đó không được giải quyết hoặc tính từ ngày người có quyền khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.

3. Tôi vừa viết được một phần mềm máy tính khá hữu ích, tôi muốn đăng ký bản quyền tác giả nhưng không biết đăng ký thế nào. Xin hỏi tôi cần làm những thủ tục gì để đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với phần mềm này?
Trả lời:
Theo quy định tại điều 50 Luật Sở hữu trí tuệ, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.
Khi nộp đơn đăng ký bản quyền tác giả cho phần mềm máy tính, bạn cần chuẩn bị các tài liệu sau:
1. Tờ khai đăng ký bản quyền phần mềm máy tính: Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan; tóm tắt nội dung tác phẩm; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.
2. Hai đĩa CD chứa nội dung tác phẩm và 02 bản in phần mềm tác phẩm đăng ký, Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm lưu giữ một bản và giao lại một bản cho tổ chức, cá nhân đăng ký sau khi cấp Giấy chứng nhận.
3. Giấy ủy quyền nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền.
4. Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa.
5. Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả.
6. Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu tác phẩm thuộc sở hữu chung.
7. Bản sao giấy tờ tùy thân của người nộp đơn (Chứng minh thư, hộ chiếu).
Các tài liệu nộp theo đơn nêu trên phải được làm bằng tiếng Việt, trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.

4. Xin hỏi công ty của tôi được chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa của một công ty nước ngoài nhưng hiện tại công ty gặp một số khó khăn nên muốn chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu đó cho một công ty thứ ba có được không?
Trả lời:
Điều 142 Luật Sở hữu trí tuệ quy định việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phải tuân thủ các quy định sau:
1. Không được chuyển giao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, tên thương mại.
2. Không được chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể cho tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó.
3. Bên được chuyển quyền không được ký kết hợp đồng thứ cấp với bên thứ ba, trừ trường hợp được bên chuyển quyền cho phép.
4. Bên được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có nghĩa vụ ghi chỉ dẫn trên hàng hoá, bao bì hàng hoá về việc hàng hoá đó được sản xuất theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu.
5. Bên được chuyển quyền sử dụng sáng chế theo hợp đồng độc quyền có nghĩa vụ sử dụng sáng chế như chủ sở hữu sáng chế.
Như vậy, trong trường hợp công ty của bạn được chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa của một công ty nước ngoài và muốn ký hợp đồng thứ cấp với công ty thứ ba để họ sử dụng nhãn hiệu hàng hóa này thì phải được sự cho phép của công ty nước ngoài sở hữu nhãn hiệu hàng hóa đó.

5. Công ty của tôi muốn đăng ký bảo hộ cho nhãn hiệu hàng hóa nhưng được biết nhãn hiệu này lại trùng với nhãn hiệu của một doanh nghiệp khác đã được bảo hộ trước đó. Vậy chúng tôi có được phép đăng ký bảo hộ cho nhãn hiệu hàng hóa này hay không?
Trả lời:
Khoản 2 Điều 72 Luật Sở hữu trí tuệ quy định: Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng đủ điện kiện có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác.
Khoản 2 Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ quy định: Nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt nếu nhãn hiệu đó là dấu hiệu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
- Dấu hiệu không phải là nhãn hiệu liên kết trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự trên cơ sở đơn đăng ký có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn trong trường hợp đơn đăng ký được hưởng quyền ưu tiên, kể cả đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự từ trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên.
- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự mà đăng ký nhãn hiệu đó đã chấm dứt hiệu lực chưa quá năm năm, trừ trường hợp hiệu lực bị chấm dứt vì lý do nhãn hiệu không được sử dụng.
- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được coi là nổi tiếng của người khác đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng hoặc đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ không tương tự, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm ảnh hưởng đến khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng hoặc việc đăng ký nhãn hiệu nhằm lợi dụng uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng.
- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên thương mại đang được sử dụng của người khác, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ.
Theo điểm 39.9 (b) Thông tư số 01/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, hai hàng hoá hoặc hai dịch vụ bị coi là tương tự nhau khi hai hàng hoá hoặc hai dịch vụ đó có các đặc điểm sau đây:
- Tương tự nhau về bản chất hoặc tương tự nhau về chức năng, mục đích sử dụng.
- Được đưa ra thị trường theo cùng một kênh thương mại (phân phối theo cùng một phương thức, được bán cùng nhau hoặc cạnh nhau, trong cùng một loại cửa hàng...).
Như vậy, nếu sản phẩm của công ty bạn không đáp ứng đủ 2 điều kiện trên thì công ty bạn không được phép đăng ký bảo hiệu nhãn hiệu hàng hóa đó. Còn nếu sản phẩm của công ty bạn đáp ứng đủ 2 điều kiện trên thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa cho công ty bạn.

Các bài khác cùng chuyên mục: