Năm 2014 các trường đại học, cao đẳng tham gia kỳ thi tuyển sinh chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, việc xác định điểm trúng tuyển sẽ căn cứ tiêu chí đảm bảo chất lượng qua kết quả thi của thí sinh
I. NHỮNG QUY CHẾ MỚI CỦA BỘ GIÁO DỤC
* Điều kiện dự thi
1. Người dự thi đào tạo liên thông đại học
phải có một trong các văn bằng sau:
a) Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng của các trường đã có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định;
b) Bằng tốt nghiệp của các trường nước ngoài, trường nước ngoài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam thì văn bằng phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội;
2. Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, cao đẳng nghề phải là người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đã học đủ khối lượng kiến thức và thi tốt nghiệp các môn văn hóa trung học phổ thông đạt yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Đối với các ngành, nghề đặc thù khi tổ chức đào tạo liên thông, cơ sở giáo dục đại học hoặc bộ quản lý ngành có thể quy định thêm các điều kiện khác để đảm bảo chất lượng đào tạo nhưng không thấp hơn các quy định tại Thông tư này và phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp thuận.
* Thời gian đào tạo liên thông đại học
Thời gian đào tạo được xác định trên cơ sở học phần và khối lượng tích lũy quy định cho từng chương trình đào tạo theo tín chỉ.
* Chương trình đào tạo và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập
1. Với đối tượng có bằng tốt nghiệp cao đẳng đúng ngành do các trường ĐH cấp: Chương trình đào tạo liên thông đại học
theo hình thức chính quy là chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ đại học chính quy đang áp dụng tại các trường ĐH; Chương trình đào tạo liên thông theo hình thức vừa làm vừa học là chương trình đào tạo hình thức vừa làm vừa học tùy vào từng trường đã và đang áp dụng.
2. Với đối tượng có bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành đúng hoặc phù hợp do các trường khác cấp: Ngoài chương trình đào tạo như quy định tại khoản 1 của Điều 8 thì sinh viên bắt buộc phải hoàn thành các môn học/học phần bổ sung kiến thức .
* Văn bằng tốt nghiệp và bảng điểm
1. Người học liên thông đại học
sau khi kết thúc chương trình đào tạo, nếu đủ điều kiện theo quy định thì được công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp đại học phù hợp với trình độ đào tạo.
2. Người học liên thông theo hình thức chính quy được cấp bằng tốt nghiệp chính quy; Người học liên thông hình thức vừa làm vừa học được cấp bằng tốt nghiệp vừa làm vừa học.
3. Bảng điểm của người học liên thông phải ghi đầy đủ kết quả học tập trong thời gian đào tạo liên thông và các môn học, học phần cùng số tín chỉ của trình độ trước đã được công nhận.

II - NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA NGƯỜI HỌC
Điều 11. Nhiệm vụ của người học
1. Nộp hồ sơ cho các trường ĐH theo quy định; xuất trình bản chính các văn bằng hoặc chứng chỉ đã được cấp để đối chiếu với bản sao.
2. Đóng học phí theo quy định của tùy từng trường ĐH với sinh viên liên thông đại học
3. Tuân thủ những quy định hiện hành về đào tạo liên thông của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của các trường ĐH
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan.
Điều 12. Quyền của người học
1. Được cung cấp đầy đủ thông tin về: điều kiện dự thi; chương trình đào tạo; kết quả chuyển đổi kết quả học tập để miễn trừ khối lượng kiến thức đã có; hình thức thi kiểm tra; đánh giá; quy chế đào tạo; quy chế học sinh, sinh viên; chuẩn đầu ra; học phí; văn bằng tốt nghiệp.
2. Được bảo đảm các điều kiện đào tạo với chất lượng như đã thông báo tuyển sinh liên thông đại học
và chuẩn đầu ra đã công bố.
3. Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Các bài khác cùng chuyên mục: