ENTRY vặt TRUNG CẤP
trung cấp y hà nội


"Bác sĩ ngành Điều dưỡng"


Phù hợp với các quy định của các chuyên nghiệp tuyển sinh trung học ban hành Quyết định số 06/2006 / QĐ-BGDĐT 3 17 tháng 5 năm 2006, được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 08/2007 / QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 5 4 năm 2007 tại văn bản hướng dẫn tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp trong Bộ 2015cua của Giáo dục và Đào tạo;
Phù hợp với các quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, ban hành kèm theo Quyết định số 42/2008 / QĐ-BGD & ĐT ngày 28 07 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông báo số 91 / TB-BGDĐT ngày 03 03 2014 ghi danh đăng ký chỉ trong năm 2015 do Sở Giáo dục và Đào tạo,
Tuyển sinh đại học nhận thấy Asean mức trung cấp chuyên nghiệp năm 2015 như sau:
1. Ứng viên


Khán giả: Lớp 12 Toán học, Sinh học, Hóa học.
Thời gian đào tạo: 1,5 năm.
2. RECORD EXAM
trung cấp y


Mẫu đăng ký cho việc tuyển dụng đại học, đại học (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định).
Bằng cấp chuyên môn cấp và bảng điểm (bản sao có chứng thực).
Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp trung học (hoặc tương đương) hoặc cao hơn.
Giấy cho các ưu tiên của vấn đề và lựa chọn (nếu có).
04 ảnh 4cmx6cm cm, 02 phong bì có dán tem (ghi rõ tên và địa chỉ liên hệ trên phong bì và sau khi hình ảnh).
3. Sinh viên chính sách thù lao


Trở lại 100% trong toàn tiểu bang chi phí nghiên cứu thị trường cho vay theo quy định khi nhập học
Học sinh sau khi hoàn thành trình độ dạy nghề chính quy
Được xây dựng kết nối với hệ thống chính hoặc các hệ thống VLVH Cao đẳng, Đại học và ngành công nghiệp chuyên ngành
4. THỜI GIAN thi
trung cấp y dược hà nội
Có ba kỳ thi tháng ba, 10 và 11, năm 2015: Theo Nghị định số 49/2010 / NĐ-CP ngày 14 tháng 5 2010 của Chính phủ 05.
5.DANG UP CHO DOANH NGHIỆP TỐT NHẤT TRƯỜNG ENTRY ĐẦU

Các bài khác cùng chuyên mục: