Tr�ch 1 b�i vi#7871;t hay v#7873; nh#7919;ng b#7897; ngu#7891;n kh�ng n�n d�ng c#7911;a SUSU, up l�n cho m#7885;i ng#432;#7901;i tham kh#7843;o.Tr�ch d#7851;n: nh#7901; bro someone1110 gom c�c b�i l#7841;i gi�m tr�nh m#7885;i ng#432;#7901;i ngh#297; l� spam b�i vi#7871;t v� cho v�o tr�ch d#7851;n gi�m m�nh, v� m�nh l�m r#7891;i g#7847;n c#7843; ch#7909;c l#7847;n nh#432;ng khi post l�n th� ch#7859;ng c� 1 sim dep gia re ch#7919; n�o n�n m#7899;i sim dep gia re post l�m nh�u b�i l�n nh#432; sim dep gia re v#7853;y. Thank's DANH S�CH C�C B#7896; NGU#7890;NKH�NG #272;#7840;T C�NG SU#7844;T DANH #272;#7882;NHsim dep gia reARROWXu#7845;t sim dep gia re sim dep gia re x#7913;: Kh�ng bi#7871;tKi#7875;u: AHA-450Wsim so dep gia reTr#7885;ng l#432;#7907;ng: 1KgC�ng su#7845;t danh #273;#7883;nh: sim so dep gia re Kh�ng bi#7871;tC�ng su#7845;t sim so dep gia re th#7853;t: 232.15WNh#7853;n x�t: V#7887; b#7857;ng kim lo#7841;i m#7841; k#7869;m, th�ng tin k#7929; thu#7853;t kh�ng #273;#7847;y #273;#7911;, s#7917; d#7909;ng qu#7841;t l�m m�t c� #273;#432;#7901;ng k�nh sim so dep gia re 80mm v� kh�ng c��� t�nh n#259;ng qu#7841;t t#7921; #273;i#7873;u ch#7881;nh theo nhi#7879;t #273;#7897; (smart fan), l#432;#7899;i ph�a sau #273;#432;#7907;c kho�t l#7895; sim nam sinh t#7893; ong nh#7857;m gia t#259;ng hi#7879;u qu#7843; t#7843;n nhi#7879;t. sim sim nam sinh sim so dep gia re so dep gia sim nam sinh re C� h#7895; tr#7907; #273;#7847;u c#7855;m main ATX 24pin tuy nhi�n l#7841;i kh�ng c� #273;#7847;u c#7855;m cho CPU lo#7841;i 8pin, s#7889; #273;#7847;u c#7855;m: 3 HDD, 1 SATA v� 1 FDD. PSU t#7921; t#7855;t khi l�n t#7899;i c�ng su#7845;t 272.69W, ho#7841;t #273;#7897;ng tr#7903; l#7841;i khi #273;� gi#7843;m b#7899;t t#7843;i. Ch#7871; #273;#7897; b#7843;o v#7879; qu� �p v� ch#7841;m t#7843;i t#7889;t.Ki#7875;u: AHA-500Wsim nam sinh Tr#7885;ng l#432;#7907;ng: 1.1Kg.C�ng su#7845;t danh #273;#7883;nh: Kh�ng bi#7871;t.C�ng su#7845;t th#7853;t: 247.48WNh#7853;n x�t: sim nam sinh V#7887; sim nam sinh b#7857;ng kim lo#7841;i m#7841; k#7869;m gi#7889;ng nh#432; AHA-450W, th�ng tin k#7929; thu#7853;t kh�ng #273;#7847;y #273;#7911;, s#7917; d#7909;ng qu#7841;t l�m m�t l#7899;n h#417;n v#7899;i #273;#432;#7901;ng k�nh 120mm v� kh�ng c� ch#7871; #273;#7897; smart fan. H#7895; tr#7907; #273;#7847;u c#7855;m main ATX 24pin, kh�ng c� #273;#7847;u c#7855;m cho CPU lo#7841;i 8pin, s#7889; #273;#7847;u c#7855;m: 5 HDD, 1 SATA v� 1 FDD. #7902; m#7913;c c�ng su#7845;t 300.42W, PSU ho#7841;t #273;#7897;ng trong v�ng �t ph�t th� th#7845;y c� kh�i t#7887;a ra v� kh�ng th#7875; ho#7841;t #273;#7897;ng tr#7903; l#7841;i.

Các bài khác cùng chuyên mục: