Đại hội lần thứ I Hiệp hội Thiết kế mẫu và sáng tạo Mỹ thuật Việt Nam

Ngày 13/4/2013 tại hội trường Viện Khoa hoc và Công nghệ Việt Nam, số 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội đã diễn ra Đại hội lần thứ nhất Hiệp hội Thiết kế Việt Nam . Tới dự có 300 đại biểu là các cá nhân, doanh nghiệp, hoạt động trong lĩnh vực thiết kế và sáng tạo tạo mỹ thuật.

Hiệp hội Thiết kế Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của tổ chức, cá nhân đã và đang hoạt động trong lĩnh vực thiết kế mẫu và sáng tạo mỹ thuật về kiểu dáng sản phẩm hàng hóa nói chung và hàng hóa tiêu dùng nói riêng chủ yếu trong các lĩnh vực thủ công truyền thống, phục chế và thiết kế thời trang, thiết kế nội thất, phong cảnh môi trường mang tính nghệ thuật và thẩm mỹ cao, nghiên cứu ứng dụng vào đào tạo chuyên môn thiết kế mẫu và sáng tạo mỹ thuật. Việc ra đời của Hiệp hội Thiết kế Việt Nam sẽ đóng góp công sức, trí tuệ cũng như thúc đẩy sự phát triển của ngành thiết kế mẫu Việt Nam, đồng thời sẽ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên.

Hiệp hội Thiết kế Việt Nam ra đời nhằm mục đích tập hợp đoàn kết các tổ chức, cá nhân giàu tâm huyết với sự nghiệp phát triển nền nghệ thuật thiết kế mẫu Việt Nam, kế thừa và phát huy truyền thống tinh hoa văn hóa của dân tộc và tiếp thu tinh hoa nghệ thuật của nhân loại về thiết kế mẫu nhằm tạo ra những sản phẩm có tính nghệ thuật và thẩm mỹ cao mang lại giá trị kinh tế, góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước.

Tại Đại hội lần thứ nhất, sau 4 giờ làm việc công khai và nghiêm túc bằng hình thức bỏ phiếu kín, các hội viên đã bầu Họa sĩ, PGS. TS Lê Huyên làm Chủ tịch Hiệp hội, 4 Phó chủ tịch gồm các ông: Hồ Tấn Dương, Trần Quang Đạo, Vũ Hiền và Trần Thanh Liêm.
http://vietnamdesign.org.vn/Tin-tuc-...-Viet-Nam.html

First Meeting of the Vietnam design Association (VDAS)

Last 13 April 2013 at Vietnam Institute of Science and Technology Hall (18 Hoang Quoc Vietnam, Hanoi) the first Meeting of Vietnam Design Association was took place. It's attended by 300 delegates from individuals, businesses, operating in the field of design and create art.
Vietnam Design Association are an voluntary social - professional organizations of institutions and individuals who have been acting in the field of design and creative art of products in general and consumer goods in particular, traditional handicrafts, restoration and fashion design, interior design, high artistic and aesthetic landscape environment. Research is applied in training pattern design and creative arts. At the same time, contributing the effort, intellectual for the development of the design in Vietnam and protect the legal interest and interests of its members.
Vietnam Design Association aims to unite the set of institutions, individuals having heart with the development of the art design Vietnam, to inherit the traditional cultural quintessence of the nation and to acquisition the art quintessence of human to create products with aesthetic arts and bring huge economic value, contributing to the cause of nation-building increasingly prosperous.
At the first meeting, after 4 hours of public and serious working in the form of a secret ballot, the members voted Dr. Le Huyen as President of the Association, 4 Vice President including: Mr. Ho Tan Duong, Mr. Tran Quang Dao, Mr. Vu Hien and Mr. Tran Thanh Liem.
Speaking after receiving the Association President, Dr. Le Huyen said that: In the market economy, the protection of copyright in the field of creative design and artistic creativity about the designs of products, the craftsmanship is absolutely necessary. The establishment of the Association will enhance and protect the legal rights of the designer, the business activities in the field of creative arts.

http://vietnamdesign.org.vn/Tin-tuc-...-Viet-Nam.html


Các bài khác cùng chuyên mục: