Học viên đã hoàn tất chương đệ trình đào tạo của Trường theo quy định của Quy chế đào tạo sau hết sức học của nhà trường điều phải thực hiện một luận văn thạc sĩ kinh tếTổng hợp luận án Thạc Sĩ Kinh Tế [/b]Tổng hợp luận văn Thạc sĩ Kinh tế- Hiện không bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.- Đề tài luận văn vì Trường liên lạc qua giáo viên hướng dẫnCăn cứ đề nghị của khoa chuyên ngành, Trường ra quyết định phân công người chỉ dẫn khoa học để học viên thực hiện đề tài luận văn theo đúng tiến độ đề ra1. Điều kiện được thực hiện luận văn thạc sĩ kinh tế :– Học viên đã hoàn tất chương đệ trình đào tạo của Trường theo quy định của Quy chế đào tạo sau hết sức học- Hiện không bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. - Đề tài luận văn vì Trường liên lạc qua giáo viên hướng dẫnCăn cứ đề nghị của khoa chuyên ngành, Trường ra quyết định phân công người chỉ dẫn khoa học để học viên thực hiện đề tài luận văn theo đúng tiến độ đề ra2. Điều kiện để được tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ kinh tế : Sau khi học viên hội đủ các điều kiện ở mục 1, Trường sẽ tổ chức cho học viên bảo vệ luận văn khi : - Giáo viên chỉ dẫn có văn bản khẳng định chất lượng luận văn, nhận xét về tinh thần, thái độ, kết quả học tập, nghiên cứu của học viên và đề nghị cho học viên được bảo vệ luận văn. - Nếu luận văn là công đệ trình khoa học huyễn hoặc một phần công đệ trình khoa học của một tập thể trong đó tác giả đóng góp phần chính thị thì phải có văn bản của các đồng tác giả đồng ý cho phép tác giả luận văn dùng các kết quả nghiên cứu đó trong luận văn để bảo vệ nhận học vị thạc sĩ kinh tế. Thực hiện đầy đủ một mệnh quy định khác của Trường3. Luận văn thạc sĩ kinh tế:- Luận văn thạc sĩ phải thoả mãn các đề nghị về nội dung và hình thức quy định tại quy chế đào tạo Sau hết sức học - Luận văn thạc sĩ phải chứng tỏ tác giả đã đạt được những mục tiêu và biện pháp luận huyễn hoặc các áp điệu pháp cụ thể có tính chất khả thi. - Nhất thiết phải dẫn nguồn tài liệu chừng huyễn hoặc kết quả của người khác được dùng trong luận văn. Phải nêu rõ cả việc dùng những đề xuất huyễn hoặc kết quả của đồng tác giả. Nếu dùng tài liệu chừng của người khác mà không chú dẫn tác giả và nguồn tài liệu chừng thì không được bảo vệ.3.1 Về cha cục thạc sĩ kinh tế :Số chương của mỗi luận văn tay chân vào đề tài cụ thể nhưng thường nhật bao gồm những phần như sau:Mở đầu : đệ trình bày đặt vấn đề, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và khuôn khổ nghiên cứu, biện pháp nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu, những điểm nổi trội của luận văn, kết cấu của luận văn. - Các chương : có thể gồm: Cơ sở lý luận : đệ trình bày cơ sở lý thuyết, lý luận, giả định khoa học đã được dùng trong luận văn. Tổng quan : phân tích, đánh giá mà thực trạng của vấn đề cần nghiên cứu, các công đệ trình của các tác giả khác có liên can đến đề tài luận văn, nêu những vấn đề còn tồn tại, đồng cân ra những vấn đề mà đề tài luận văn cần nghiên cứu, áp điệu quyết. (Mỗi chương có kết luận riêng)- Kết luận và kiến nghị: đệ trình bày những kết quả mới của luận án Thạc Sĩ Kinh Tế[/b] một cách ngắn gọn, không có lời bàn và bình phẩm luận thêm. Các kiến nghị. - Danh mục tài liệu chừng tham khảo : đồng cân bao gồm các tài liệu chừng được trích dẫn, dùng trong luận văn.Các bạn có thể tham khảo tài liệu chừng

Các bài khác cùng chuyên mục: