S¶n phÈm cña C«ng ty rÊt ®a d¹ng
may may bien may bien ap ap dong anh may bien ap 3 pha bien ap 1 pha vµ 3 pha. M¸y biÕn ¸p dÇu vµ m¸y biÕn ¸p kh«...
M¸y biÕn ph©n phèi vµ m¸y biÕn ¸p trung gian
may bien ap 3 phacã b×nh d·n në dÇu vµ m¸y biÕn ¸p tù gi·n në ( m¸y biÕn ¸p kiÓu kÝn)
Lo¹i 2 cÊp ®iÖn ¸p vµ lo¹i 3 cÊp ®iªn ¸p.
C¸c lo¹i may biÕn ¸p ®Æc biÖt kh¸c ( m¸y biÕn ¸p lß, m¸y biÕn ¸p chØnh l*u..)
may bien ap dong anh cña c«ng ty ®*îc thiÕt kÕ theo tiªu chuÈn hoÆc theo yªu cÇu ®Æt hµng.

Các bài khác cùng chuyên mục: