hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp bài tập và phương pháp lập báo cáo tài chính - TS Phạm Huy Đoán

Trên cơ sở Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC, các thông tư hướng dẫn thực hiện , các chuẩn mực kế toán, các thông tư hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Chế độ kế toán doanh nghiệp và các chính sách tài chính,chính sách thuế theo quy định hiện hành, để giúp cho bạn đọc nắm vững và thực hiện tốt các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp, các luật thuế mới ban hành, TS. Phạm Huy Đoán - Nguyên Giám đốc công ty kiểm toán AASC - Bộ Tài chính biên soạn cuốn sách Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp Hướng dẫn ghi sổ kế toán theo các hình thức kế toán, bài tập và phương pháp lập báo cáo tài chính
Giá bìa : 350,000đ


nội dung hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp bài tập và phương pháp lập báo cáo tài chính

CHƯƠNG I. CÁC VẤN ĐỂ CƠ BẢN VỀ KÊ TOÁN DOANH NGHIỆP
I. Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ, yêu cầu và nguyên tắc kế toán doanh nghiệp
II. Kỹ thuật mỏ sổ, ghi sổ, khoá sổ và sửa chữa sổ kế toán
III. Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán
IV. Tổ chức công tác kế toán
V. Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp

CHƯƠNG II KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIÊN
I. Kế toán tiền mặt
II. Kế toán tiền gửi ngân hàng
Ví dụ kế toán tiền gử ngân hàng

CHƯƠNG III KÊ’ TOÁN TÀI SẢN CỒ ĐỊNH
I. Khái niệm, đặc điếm tài sản cố định
II. Phân loại và xác dịnh nguyên giá tài sản cố định
III. Kế toán tổng hợp tăng, giảm tài sản cố định
IV. Kê toán thuê tài sản cô định là thuê hoạt động
V. Kế toán tài sản cố định thuê tài chính Vi. Kế toán khấu hao tài sản cố định
VII. Kê toán sửa chữa, nâng cấp tài sản cố định
Ví dụ kế toán sửa chữa tài sán cô định
hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng năm 2014 còn có các chương sau

hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp bài tập và phương pháp lập báo cáo tài chínhCHƯƠNG IV KẾ TOÁN VẬT LIỆU, CÔNG cụ, DỤNG cụ

I. Khái niệm, phân loại và tính giá vật liệu, công cụ, dụng cụ
4. Các trường hợp chi phí vật liệu không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế
II. Kế toán chi tiết vật liệu, công cụ, dụng cụ
III. Kế toán tổng hợp vật liệu, công cụ, dụng cụ theo phương pháp kê khai thường xuyên
Ví dụ kê toán vật ỉiệu theo phương pháp kê khai thường xuyên
IV. Kê’ toán tổng hợp vật liệu, CCDC theo phương pháp kiểm kê định kỳ
Ví dụ kê toán vật liệu, công cụ, dụng cụ theo phương pháp kiểm kê định kỳ
V. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho
CHƯƠNG V KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
I. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương
Ví dụ kê toán tiển lương và các khoản trích theo lương
II Kế toán quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
CHƯƠNG VI KÊ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
I. Khái niệm, phản loại, đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
II. Các phương pháp đánh giá sản phẩm dỏ dang và tính giá thành sản phẩm
III. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ
Ví dụ kế toán chi phí sản xuất trong ngành công nghiệp
IV. Kế toán chi phí trả trưổc và chi phí phải trả
Vi dụ kế toán chi phí phải trả

CHƯƠNG VII KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM, HÀNG HOÁ
I. Khái niệm, kế toán chỉ tiết thành phẩm, hàng hoá
II. Kê toán tổng hợp thành phẩm, hàng hoá, hàng gửi đi bán theo phương pháp kê khai thường xuyên
Ví dụ vé kê toán thành phẩm, hàng hoá, hàng gủi đi bán theo phương pháp kê khai thường xuyên
III. Kê toán tổng hợp thành phẩm, hàng hoá, hàng gửi đi bán theo phương pháp kiểm kê định kỳ
Ví dụ vẽ kê toán thành phẩm, hàng hoá, hàng gửi đi bán theo phương pháp kiểm kẽ định kỳ
IV. Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hoá
Ví dụ kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hoá theo phương pháp kiểm kê định kỳ
V. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
Ví dụ kê toán doanh thu và các khoán giầm trừ doanh thu
VIII KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
I. Khái niệm và phân loại các khoản đầu tư tài chính
II. Kế toán đầu tư tài chính ngắn hạn
III. Kế toán đầu tư vào công ty liên kết
IV. Kê toán hoạt động liên doanh
V. Kê toán các khoản đầu tư dài hạn khác
VI. Kế toán dự phòng giảm giá .đầu tư tài chính
Ví dụ kế toán các khoản đẩu tư tài chính
VII. Kế toán giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ

CHƯƠNG IX KẾTOÁN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ
I. Khái niệm, nội dung và nguyên giá bâ’t động sản đầu tư
II. Kê’ toán chi tiết bất động sản đầu tư
III. Kê toán tổng hợp bất động sản đẩu tư
Ví dụ kê toán bất động sản đầu tư
CHƯƠNG X KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬNLiên Hệ: ms Thu: 0946 538 588
giao hàng miễn phí trên toàn quốc
(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)
web: nhasachtaichinh

Các bài khác cùng chuyên mục: