của công ty TNHH bảo vệ việt đang cố gắng xây dựng hình ảnh công ty ngày càng vưng mạnh hơn với dịch vụ bảo vệ tốt nhất . Cán bộ của chúng tôi bảo mật (Security Guards) được tuyển dụng và đào tạo chống lại một loạt thiết kế cẩn thận năng lực cốt lõi. Cán bộ của chúng tôi trải qua một quá trình lựa chọn, có thể bao gồm kiểm tra của cảnh sát, đọc, viết và kiểm tra toán, kiểm tra tài liệu tham khảo và giải phóng mặt bằng tính trung thực. nhân viên an ninh đang tham gia để thực hiện một loạt các vai trò tại các địa điểm khác nhau bao gồm:
_Bảo vệ tĩnh & Trang Bảo vệ (bao gồm cả nhân viên bảo vệ tòa nhà, bảo vệ ATM, vv bảo vệ tĩnh)
_Điện thoại di động tuần tra
_Kiểm soát truy cập
_Cá nhân Screening
_Quản lý giao thông (bao gồm cả bộ điều khiển giao thông, phân tích và quản lý rủi ro)
_Dịch vụ khách hàng
_Trợ giúp nhiệm vụ
_Sự kiện đặc biệt
_Ứng phó khẩn cấp
Chúng tôi cố gắng làm tròn nhiệm vụ của mình để mang lại sự bình yên, đảm bảo an ninh cho doanh nghiệp các bạn

Các bài khác cùng chuyên mục: