chế độ kế toán hợp tác xã nông nghiệp, htx lâm nghiệp ngư nghiệp và nghề muối theo thông tư 24/2014/TT-BTC và quyết định số 48/2006/QĐ-BTC

chế độ kế toán hợp tác xã sửa đổi bổ sung còn gọi là chế độ kế toán hợp tác xã nông nghiệp lâm nghiêp ngữ nghiệp và nghề muối Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 24/2010/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho Hợp tác xã Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Nghề muối. Hệ thống kế toán áp dụng cho các Hợp tác xã Nông nghiệp được hướng dẫn trong Thông tư này dựa trên cơ sở Chế độ kế toán doanh nghiệp Nhỏ và Vừa ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ – BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (Sau đây gọi tắt là Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC). Những nội dung không hưởng dẫn trong Thông tư này được thực hiện theo Luật Kế toán, Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Nhỏ và Vừa ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC.
Để tăng cường công tác hạch toán kế toán quản lý tài chính của các Hợp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và nghề muối (gọi tắt là HTX) được chặt chẽ, hiệu quả, đúng pháp luật, đổng thời giúp bạn đọc có được những văn bẳn mới nhất về HTX, cán bộ Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán – Bộ Tài chính biên soạn cuốn sách “Chế độ kế toán hợp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và nghề muối”.
Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở lồng ghép đồng bộ Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp Nhỏ và Vừa; Thông tư số 24/2010/TT-BTC ngày 23/02/2010 về việc Hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho HTX nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và nghề muối và các quy định hiện hành về Hợp tác xã.

Giá bìa : 298,000đ


Nội dung cuốn sách chế độ kế toán hợp tác xã nông nghiệp, htx lâm nghiệp ngư nghiệp và nghề muối gồm 2 phần:
Phẩn thứ nhất – Chế độ kế toán Hợp tác xã.
I. Hệ thống tài khoản kế toán
II. Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo công khai tài chính

chế độ kế toán hợp tác xã nông nghiệp, htx lâm nghiệp ngư nghiệp và nghề muối


III. Hệ thống chứng từ kế toán
IV. Hệ thống sổ kế toán
Phẩn thứ hai – Những quy định về luật pháp của hợp tác xã.

MỜI QUÝ VỊ THAM KHẢO THÊM CUỐN SÁCH HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

cuốn sách hướng dẫn hạch toán kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi bổ sung gồm:

Chương I: Các vấn đề cơ bản về kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
Chương II: Kế toán vốn bằng tiền
Chương III: Kế toán Tài sản cố định
Chương IV: Kế toán vật liệu, công cụ, dụng cụ
Chương V: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Chương VI: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Chương VII: Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hoá
Chương VIII: Kế toán các khoản đầu tư tài chính
Chương IX: Kế toán bất động sản đầu tư
Chương X: Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận
Chương XI: Kế toán nợ phải thu, nợ phải trả và các khoản dự phòng
Chương XII: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu
Chương XIII: Báo cáo tài chính
Phụ lục số 1: Hệ thống Chứng từ kế toán
Phụ lục số 2: Hệ thống Sổ kế toán
Phụ lục số 3: Các văn bản mới nhất về chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.Liên Hệ: ms Thu: 0946 538 588
giao hàng miễn phí trên toàn quốc
(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)
web: nhasachtaichinh

Các bài khác cùng chuyên mục: