hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp bài tập và phương pháp lập báo cáo tài chính - TS Phạm Huy Đoán

Trên cơ sở Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC, các thông tư hướng dẫn thực hiện , các chuẩn mực kế toán, các thông tư hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Chế độ kế toán doanh nghiệp và các chính sách tài chính,chính sách thuế theo quy định hiện hành, để giúp cho bạn đọc nắm vững và thực hiện tốt các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp, các luật thuế mới ban hành, TS. Phạm Huy Đoán - Nguyên Giám đốc công ty kiểm toán AASC - Bộ Tài chính biên soạn cuốn sách Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp Hướng dẫn ghi sổ kế toán theo các hình thức kế toán, bài tập và phương pháp lập báo cáo tài chínhGiá bìa : 350,000đ


nội dung hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp bài tập và phương pháp lập báo cáo tài chính

CHƯƠNG I. CÁC VẤN ĐỂ CƠ BẢN VỀ KÊ TOÁN DOANH NGHIỆP
I. Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ, yêu cầu và nguyên tắc kế toán doanh nghiệp
II. Kỹ thuật mỏ sổ, ghi sổ, khoá sổ và sửa chữa sổ kế toán
III. Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán
IV. Tổ chức công tác kế toán
V. Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp


hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp bài tập và phương pháp lập báo cáo tài chính


CHƯƠNG II KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIÊN
I. Kế toán tiền mặt
II. Kế toán tiền gửi ngân hàng
Ví dụ kế toán tiền gử ngân hàng

CHƯƠNG III KÊ’ TOÁN TÀI SẢN CỒ ĐỊNH
I. Khái niệm, đặc điếm tài sản cố định
II. Phân loại và xác dịnh nguyên giá tài sản cố định
III. Kế toán tổng hợp tăng, giảm tài sản cố định
IV. Kê toán thuê tài sản cô định là thuê hoạt động
V. Kế toán tài sản cố định thuê tài chính Vi. Kế toán khấu hao tài sản cố định
VII. Kê toán sửa chữa, nâng cấp tài sản cố định
Ví dụ kế toán sửa chữa tài sán cô định
hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng năm 2014 còn có các chương sau


chế độ kế toán doanh nghiệp sửa đổi bổ sung mới nhất theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC và TT 244 của bộ tài chính

bộ sách được nhà xuất bản tài chính phát hành năm 2014Giá bìa : 370,000đ


Nội dung chế độ kế toán doanh nghiệp sửa đổi bổ sung -chế độ kế toán quyển 1 hệ thống tài khoản kế toán bao gồm

Phần thứ nhất: Hệ thống tài khoản kế toán

Quy định chung

Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp

Giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán


chế độ kế toán doanh nghiệp sửa đổi bổ sung mới nhất theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC và TT 244


- Loại tài khoản 1: Tài khoản ngắn hạn
- Loại tài khoản 2: Tài khoản dài hạn
- Loại tài khoản 3: Nợ phải trả
- Loại tài khoản 4: Vốn chủ sở hữu
- Loại tài khoản 5: Doanh thu
- Loại tài khoản 6: Chi phí sản xuất, kinh doanh
- Loại tài khoản 7: Thu nhập khác
- Loại tài khoản 8: Chi phí khác
- Loại tài khoản 9: Xác định kết quả kinh doanh
- Loại tài khoản 0: Các tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán

chế độ kế toán doanh nghiệp sửa đổi bổ sung - chế độ kế toán quyển 2 hệ thống báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế toán


Phần thứ hai: Hệ thống báo cáo tài chính

- Quy định chung
- Danh mục và biểu mẫu báo cáo tài chính
- Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính

Phần thứ ba: Chế độ chứng từ kế toán doanh nghiệp

- Quy định chung
- Danh mục và mẫu chứng từ kế toán
- Giải thích nội dung và phương pháp ghi chép chứng từ kế toán.

Phần thứ tư: Chế độ sổ kế toán và hình thức kế toán

- Quy định chung
- Danh mục và mẫu số kế toán
- Giải thích nội dung và phương pháp ghi sổ kế tóan

Các sơ đồ kế toán chủ yếu


Liên Hệ: ms Thu: 0946 538 588
giao hàng miễn phí trên toàn quốc
(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)
web: nhasachtaichinhCác bài khác cùng chuyên mục: