chính sách thuế mới nhất 2014 hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung, hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về thuế, quản lý giá phí, lệ phí, hóa đơn
Giá bìa : 378,000đ


Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, các loại hình hoạt động sản xuất - kinh doanh ngày càng đa dạng, phong phú thì số lượng các đối tượng phải nộp thuế thuộc các thành phần kinh tế cũng ngày càng gia tăng. Thực trạng này đòi hỏi các chính sách thuế phải có những đổi mới, sửa đổi, bổ sung kịp thời cho phù hợp với sự chuyển đổi của nền kinh tế đang vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, nhằm góp phần đảm bảo tăng nguồn thu cho Ngân sách nhà nước. Đồng thời, khi kinh tế trong và ngoài nước có nhiều khó khăn, Nhà nước và Bộ Tài chính đã đề xuất thực hiện việc giảm thuế, miễn thuế cho các doanh nghiệp và người nộp thuế nhằm giúp các doanh nghiệp và người nộp thuế giảm bớt khó khăn về vốn, kích thích tiêu thụ hàng hóa, giảm hàng tồn kho.

chính sách thuế mới nhất 2014 hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung


Đáp ứng yêu cầu trên, Chính phủ và Bộ, ngành đã ban hành: Còng văn số 336/TCT-TNCN ngày 24/01/2014 hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2013; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn; Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng; Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng; Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế; Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với sản phẩm rượu nhập khẩu và rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điểu của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ; Thông tư so 150/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 hướng dẫn về lập, quản lý và việc thực hiện hoàn thuế từ quỹ hoàn thuê' giá trị gia tăng; Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; Thông tư số 141/2013/TT-BTC ngày 16/10/2013 hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;...


1. Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 – 12 – 2001 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1)
- Chuẩn mực số 02 – Hàng tồn kho;
- Chuẩn mực số 03 – Tài sản cố định hữu hình;
- Chuẩn mực số 04 – Tài sản cố định vô hình;
- Chuẩn mực số 14 – Doanh thu và thu nhập khác.

Giá bìa : 185,000đ


2. Quyết định số 165/2002/QĐ-BTс ngày 31 – 12 – 2002 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2)
- Chuẩn mực số 01 – Chuẩn mực chung;
- Chuẩn mực số 06 – Thuê tài sản;
- Chuẩn mực sổ 10 – Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái;
- Chuẩn mực số 15 – Hợp đồng xây dựng.
- Chuẩn mực số 16- Chi phí đi vay;
- Chuẩn mực số 24 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.


sách 26 chuẩn mực kế toán việt nam


3. Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 31 – 12 – 2003 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 3)
- Chuẩn mực số 05 - Bất động sản đầu tư;
- Chuẩn mực số 07 - Ke toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết:
- Chuẩn mực số 08 - Thông tin tài chính về những khoản vốn góp
liên doanh;
- Chuẩn mực số 21 – Trình bày báo cáo tài chính.
- Chuẩn mực sổ 25 – Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư công ty con;
- Chuẩn mực số 26 – Thông tin về các bên liên quan.
4. Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 31 – 12 – 2005 của Bộ
trưỏng Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố bốn (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 4)
- Chuẩn mực số 17 – Thuế thu nhập doanh nghiệp;
- Chuẩn mực số 22 – Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự;
- Chuẩn mực số 23 – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm;
- Chuẩn mực số 27 – Báo cáo tài chính giữa niên độ;
- Chuẩn mực số 28 – Báo cáo bộ phận;
- Chuẩn mực số 29 – Thay đổi chính sách kể toán, ước tính kế toán và các sai sót.
5. Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 – 12 – 2002 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 5)
- Chuẩn mực số 11 – Họp nhất kinh doanh;
- Chuẩn mực số 18 – Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiêm tàng;
- Chuẩn mực số 19 – Hợp đồng bảo hiểm;
- Chuẩn mực số 30 – Lãi trên cổ phiếu.

Liên Hệ: ms Thu: 0946 538 588
giao hàng miễn phí trên toàn quốc
(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)
web: nhasachtaichinh

Các bài khác cùng chuyên mục: