sách niên giám thống kê tỉnh hà tĩnh 2013xuất bản năm 2014
Niên giám thống kê là sản phẩm được Cục Thống kê Hà Tĩnh xuất bản hàng năm. Nội dung bao gồm những sổ liệu cơ bản về thực trạng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tình.
Niên giám thống kê tỉnh Hà Tình 2014 bao gồm hệ thống số liệu chính thức 4 năm từ 2009 - 2012, sổ liệu năm 2013 là sổ liệu sơ bộ. Ngoài ra số liệu của một sổ chi tiêu xuất bản lần trước cũng được chỉnh lý và chuẩn hóa trên cơ sở sử dụng kết quả các cuộc điều tra tiến hành trong những năm qua. sách niên giám thống kê tỉnh hà tĩnh 2013 xuất bản năm 2014 chúng tôi gọi là sách niên giám thống kê tỉnh hà tĩnh năm 2014

Các chi tiêu trong Niên giảm thong kê được in bằng 2 thứ tiêng: Việt - Anh.
Các ký hiệu nghiệp vụ cần lưu ý:
(*) Ước tỉnh
(-) Không có hiện tượng phát sinh
(...) Có phát sinh nhung chưa thu thập được.
Trong quá trình biên soạn còn có những thiếu sót, Cục Thong kê tỉnh Hà Tĩnh mong nhận được sự góp ỷ của bạn đọc để việc biên soạn kỳ sau hoàn thiện hơn trong cuốn sách niên giám thống kê 2014 tỉnh hà tĩnh xuất bản năm 2015.
Giá bìa : 350,000đ
Nội dung cuốn sách niên giám thống kê tỉnh hà tĩnh 2013
Phần I: Đơn vị hành chính, đất đai, khí hậu.

Part I: Administrative Unit, land and Climate.

Phần II: Dân số và Lao động.

Part II: Population and Employment.

Phần III: Tài khoản quốc gia và Ngân sách nhà nước.

Part III: National accounts and state budget.sách niên giám thống kê tỉnh hà tĩnh 2013 xuất bản năm 2014Phần IV: Đầu tư và Xây dựng.

Part IV: Investment and Construction.

Phần V: Doanh Nghiệp và Cơ sở kinh doanh cá thể.

Part V: Enterprise and Individual establishments.

Phần VI: Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản.

Part VI: Agriculture, forestry and fishing.

Phần VII: Công nghiệp.

Part VII: Industry.

Phần VIII: Thương mại và Du lịch.

Part VIII: Trade and Tourism.

Phần IX: Chỉ số giá.

Part IX: Price.

Phần X: Vận tải, B*ưu chính và Viễn thông.

Part X: Transport, postal services and telecommunications.

Phần XI: Giáo dục.

Part XI: Education.

Phần XII: Y tế, Văn hoá, Thể thao.

Part XI: Health, Culture, Sport.

Phần XIII: Mức sống dân cư và An toàn xã hội.

Part XIII: Living Standard and Social security

Các bạn cần Số liệu Niên giám thống kê 63 tỉnh, thành phố (Các năm).

Xin liên hệ với Ms Hằng dt: 0935 18 68 38


niên giám thống kê tỉnh thái nguyên năm 2014

xuất bản mới nhất số liệu hết ngày 31 tháng 12 năm 2013
Niên giám Thổng kê là ẩn phẩm được Cục Thống kê Thái Nguyên xuất bản hàng năm, bao gôm những sô liệu thống kê cơ bản phản ảnh khái quát thực trạng kinh tê - xã hội của tỉnh; những sô liệu thông kê chủ yêu vê kêt quả các cuộc điều tra trong những năm gần đây.
Trong cuốn “Niên giám Thống kê năm 2013 ”, sổ liệu được biên soạn 5 năm (2005;2010-2013). số liệu các năm của một so chỉ tiêu đã được cập nhật và điều chỉnh dựa theo kết quả các cuộc tống điều tra dân số và nhà ở năm 2009; tong điều tra Nông thôn, nông nghiệp 2011 và tông điêu tra cơ sở kỉnh tế, hành chỉnh sự nghiệp năm 2012... Các số liệu thong kê chìa ra theo huyện/thành phố/thị xã đã được cập nhật theo địa giới hành chỉnh hiện hành đến 31/12/2013; ngoài ra còn biên soạn một số biêu về chỉ tiêu chủ yếu của cả nước và một so tỉnh lân cận và trong vùng Trung du miền núi phía Bắc nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo, nghiên cứu của độc giả.
Hệ thống chỉ tiêu trong niên giảm thống kê đươc áp dụng theo bảng Hệ thong ngành kinh tế của Việt Nam 2007 (theo Quyết định sổ ỉ0/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 1 năm 2007 của Thủ tướnạ Chính phủ). Các chỉ tiêu, số liệu được linh toán chuyên đôi từ giá so sánh năm 1994 về giá so sánh năm 2010; được thu thập, tính toán theo các phương pỉiảp quy định hiện hành của ngành Thong kê Việt Nam.
Trong quá trình biên soạn chắc chắn không tránh khỏi sơ xuât, kỉnh mong nhận được nhiêu ỷ kiến đóng góp đê Cục Thong kê Thái Nguyên nghiên cứu bổ sung cho kỳ xuất bản sau niên giám thống kê năm 2014của tỉnh thái nguyên.
Giá bìa : 350,000đ
NỘI DUNG CUỐN SÁCH NIÊN GIÁM THỐNG KÊ TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2014 GỒM CÓ:

Phần I: Đơn vị hành chính, Đất đai, khí hậu.

Part I: Administrative Unit, land and Climate.

Phần II: Dân số và Lao động.

Part II: Population and Employment.

Phần III: Tài khoản quốc gia, Ngân sách Nhà nước.

Part III: National accounts, State budget.

Phần IV: Đầu tư và Xây dựng.

Part IV: Investment and construction.

Phần V: Doanh Nghiệp và Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể.

Part V: Enterprise and Individual business establishment.niên giám thống kê tỉnh thái nguyên năm 2014 xuất bản mới nhấtPhần VI: Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản.

Part VI: Agriculture, forestry and fishing.

Phần VII: Công nghiệp.

Part VII: Industry.

Phần VIII: Thư*ơng mại và Du lịch và Chỉ số giá.

Part VIII: Trade, and tourism and Price..

Phần IX: Vận tải, B*ưu chính và Viễn thông.

Part IX: Transport, postal services and telecommunications.

Phần X: Giáo dục.

Part X: Education.

Phần XI: Y tế, Văn hoá và Thể thao.

Part XI: Health, Culture and Sport.

Phần XII: Mức sống dân cư, Tư pháp, An toàn xã hội.

Part XII: Living Standard, Justice, Social security.


Phần XIII: Một số chỉ tiêu của cả nước và một số tỉnh lân cậnLiên Hệ: ms Hằng: 0935 18 68 38
giao hàng và thu tiền tận nơi
miễn phí vận chuyển trên toàn quốc
web: niengiamthongke
Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN

Các bài khác cùng chuyên mục: