sách niên giám thống kê tỉnh cao bằng 2013

xuất bản năm 2014
LỜI NÓI ĐẦU
sách niên giám thống kê tỉnh cao bằng 2013 là ấn phẩm được Cục thống kê Cao Bằng xuất bản năm 2014. Nội dung niên giám thống kê tỉnh cao bằng năm 2013 bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh thực trạng về hình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Cao Bằng.
Trong lần xuất bản niên giám thống kê cao bằng 2013 này, trên cơ sở lộ trình thực hiện Hệ thống chỉ tiêu quốc gia ban hành theo Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 06 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, Cục Thống kê Cao Bằng bổ sung một số biểu và chỉ tiêu cùng giải thích, khái niệm, định nghĩa liên quan nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dùng tin.
Cục Thống kê Cao Bằng chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp và sự giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, cá nhân về nội dung cũng như hình thức đối với ấn phẩm này và mong tiếp tục nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp để Niên giám thống kê 2014 tỉnh Cao Bằng ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của đối tượng sử dụng thông tin thống kê.


sách niên giám thống kê tỉnh cao bằng 2013 xuất bản năm 2014TÁC GIẢ CỤC THỐNG KÊ CAO BẰNG
Chịu trách nhiệm nội dung: LỤC MINH ÁI
CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ TỈNH CAO BẰNG
Biên soạn: PHÒNG TỔNG HỢP VÀ CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ CỤC THỐNG KÊ TỈNH CAO BẰNG

FOREWORD
The Statistical Yearbook is a printed matter published annually by Cao Bang Statistics Office. Its contents include basic data reflecting really socio - economic situation of Cao Bang province. sách niên giám thống kê tỉnh nam định 2013
In this release, as a routine of implementing the National Statistical Indicator System (NSIS), issued under the Decision No. 43/2010/QD-TTg dated June 2, 2010 by the Prime Minister, Cao Bang Statistics Office has continuosly added a number of tables and indicators together with related explanations, concepts and definitions to timely serve the demands of data users.

Giá bìa : 350,000đ
Lời nói đầu

Foreword
I
Đơn vị hành chính, Đất đai và Khí hậu
Administrative unit, land and climate
II
Dân số và lao động - Population and labour
III
Tài khoản quốc gia và ngân sách nhà nước
National accounts and state budget
IV
Đầu tư và xây dựng - Investment and construction
V
Doanh nghiệp và cơ sở kinh tế cá thể
Enterprise and individual establishment
VI
Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản
Agriculture, forestry and fishing
VII
Công nghiệp - Industry
VIII
Thương mại và du lịch - Trade and tourism
IX
Chỉ số giá - Price
X
Vận tải bưu, chính và viễn thông
Transport, postal service and telecommunications
XI
Giáo dục - Education
VII
Y tế, văn hoá và thể thao - Health, culture and sport
VIII
Mức sống dân cư và an toàn xã hội
Living standard and social security


niên giám thống kê cả nước 2013 xuất bản năm 2014 mới nhất

Các bạn cần Số liệu Niên giám thống kê của 63 tỉnh, thành phố (Các năm).
Xin liên hệ với Ms Hằng: 0935 18 68 38
niên giám thống kê cả nước 2013 là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản năm 2014, niên giám thống kê cả nước năm 2013 bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương. Bên cạnh đó, nội dung cuốn sách niên giám thống kê cả nước 2013 còn có số liệu thống kê chủ yếu của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu và so sánh quốc tế.

Trong lần xuất bản cuốn sách niên giám thống kê 2013 cả nước này, trên cơ sở lộ trình thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành theo Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Thống kê tiếp tục bổ sung một số biểu và chỉ tiêu cùng giải thích, khái niệm và định nghĩa liên quan nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dùng tin.

Tổng cục Thống kê chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp và sự giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, cá nhân về nội dung cũng như hình thức đối với ấn phẩm. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được nhiều ý kiến góp ý đểNiên giám Thống kê năm 2014 quốc gia Việt Nam ngày càng hoàn thiện và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê trong nước và quốc tế.
Giá bìa : 550,000đNội dung chính của cuốn sách niên giám thống kê cả nước 2013 xuất bản năm 2014 gồm các phần sau:
Đơn vị Hành chính, Đất đai và Khí hậu.
Administrative Unit, Land and Climate

Dân số và Lao động.
Population and Employment

Tài khoản Quốc gia và Ngân sách Nhà nước.
National Accounts and State budget

Đầu tư và xây dựng.
Investment and construction

Doanh nghiệp và Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể.
Enterprise and Individual business establishment

Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản.
Agriculture, Forestry and Fishing

Công nghiệp.
Industry

Thương mại và Du lịch.
Trade and Tourism

Chỉ số giá - Price index
Vận tải và Bưu chính, Viễn thông.
Transport and Postal Services, Telecommunications

Giáo dục.
Education

Y tế, Văn hóa, Thể thao và Mức sống dân cư.
Health, Culture, Sport and Living standard

Số liệu thống kê nước ngoài.
International Statistics


Chúng tôi trích đoạn giải thích 1 số thuật ngữ trong cuốn sách niên giám thống kê cả nước 2013
GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ, NỘI DUNG
MỘT SỐ CHỈ TIÊU THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI VÀ KHÍ HẬU


ĐẤT ĐAI
Đất sản xuất nông nghiệp là đất đang dùng vào sản xuất nông nghiệp, bao gồm đất trồng cây hàng năm và đất trồng cây lâu năm.
Đất lâm nghiệp là đất được dùng chủ yếu vào sản xuất lâm nghiệp hoặc dùng vào nghiên cứu, thí nghiệm về lâm nghiệp, bao gồm đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng.
Đất chuyên dùng là đất đang được sử dụng vào các mục đích không phải là nông nghiệp, lâm nghiệp và đất ở, bao gồm đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp; đất quốc phòng, an ninh; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp và đất có mục đích công cộng.
Đất ở là đất dùng để làm nhà và xây dựng các công trình phục vụ cho đời sống, sinh hoạt của nhân dân vùng nông thôn và đô thị.
KHÍ HẬU
Số giờ nắng trong các tháng là tổng số giờ nắng các ngày trong tháng cộng lại. Số giờ nắng là số giờ có cường độ bức xạ mặt trời trực tiếp với giá trị bằng hay lớn hơn 0,1 kw/m2 (≥ 0,2 calo/cm2 phút). Thời gian nắng được đo bằng nhật quang ký. Nó được xác định bằng vết cháy trên giản đồ bằng giấy có khắc thời gian do các tia mặt trời chiếu xuyên qua quả cầu thuỷ tinh hội tụ lại tạo nên.
Lượng mưa trong tháng là tổng lượng mưa của các ngày trong tháng. Lượng mưa là độ dày tính bằng milimet của lớp nước nổi do giáng thuỷ tạo nên trên mặt đáy của một thùng đo hình trụ có tiết diện miệng hứng nước là 200 cm2, chưa bị mất đi vì bất kỳ một lý do nào như bốc hơi, ngấm, chảy v.v... Thùng đo đó gọi là vũ kế.
Tổng lượng mưa trong năm là tổng lượng mưa của các ngày trong năm.
Độ ẩm không khí trung bình các tháng trong năm là số bình quân của độ ẩm không khí tương đối trung bình của các ngày trong tháng.
- Độ ẩm không khí tương đối là tỷ số giữa sức trương hơi nước có trong không khí và sức trương hơi nước bão hoà (tối đa) ở cùng một nhiệt độ. Nó được thể hiện bằng tỷ lệ phần trăm (%). Độ ẩm không khí được đo bằng ẩm kế và ẩm ký.
- Độ ẩm không khí tương đối trung bình ngày được tính theo phương pháp bình quân số học giản đơn từ kết quả của 4 lần quan trắc chính trong ngày tại thời điểm 1 giờ, 7 giờ, 13 giờ và 19 giờ, hoặc được tính từ kết quả của 24 lần quan trắc tại các thời điểm 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ,... và 24 giờ của ẩm ký.
Nhiệt độ không khí trung bình các tháng là số bình quân của nhiệt độ không khí trung bình của các ngày trong tháng.
Nhiệt độ không khí trung bình năm là số bình quân của nhiệt độ không khí trung bình các ngày trong năm.
- Nhiệt độ không khí được đo bằng nhiệt kế thường, nhiệt kế tối cao (thuỷ ngân), nhiệt kế tối thấp (rượu) và nhiệt ký (bộ phận cảm ứng là một tấm lưỡng kim) đặt trong lều khí tượng ở độ cao 2m cách mặt đất nơi không có trực xạ của bức xạ mặt trời.
- Nhiệt độ không khí trung bình ngày được tính theo phương pháp bình quân số học giản đơn từ kết quả của 4 lần quan trắc chính trong ngày tại thời điểm 1 giờ, 7 giờ, 13 giờ và 19 giờ hoặc được tính từ kết quả của 24 lần quan trắc tại các thời điểm 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ,... và 24 giờ của nhiệt kế.
Mực nước là độ cao của mặt nước nơi quan sát so với mặt nước biển, được tính theo cen-ti-mét (cm). Để quan tắc mực nước người ta thường dùng hệ thống cọc, thước và máy tự ghi. niên giám thống kê cả nước năm 2014 sẽ phát hành vào năm 2015Liên Hệ: ms Hằng: 0935 18 68 38
giao hàng và thu tiền tận nơi
miễn phí vận chuyển trên toàn quốc
web: niengiamthongke
Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN

Các bài khác cùng chuyên mục: