cẩm nang đấu thầu mua sắm năm 2014 và quy định mới nhất về định mức chi tiêu sử dụng ngân sách nhà nước trong các cơ quan đơn vị áp dụng năm 2014 – nhà xuất bản tài chính

Quốc hội đã thông qua Luật đấu thầu số 43/2013/QH13. Bên cạnh đó, Nhà nước đã ban hành những văn bản về quản lý, sử dụng tài sản, ngân sách nhà nước như: Thông tư số 198/2013/TT-BTC ngày 20-12-2013 của Bộ tài chính quy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước; Thông tư số 199/2013/TT-BTC ngày 20-12-2013 của Bộ tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;…
Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị cập nhật và nắm bắt kịp thời những quy định mới nhất của Nhà nước về chế độ đấu thầu, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản, ngân sách nhà nước; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2014; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý và sử dụng tài sản, ngân sách; …Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách:
CẨM NANG ĐẤU THẦU MUA SẮM VÀ QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NĂM 2014
Giá bìa : 335,000đNội dung cuốn sách cẩm nang đấu thầu mua sắm năm 2014 và quy định mới nhất về định mức chi tiêu sử dụng ngân sách nhà nước trong các cơ quan đơn vị áp dụng năm 2014 gồm có các phần sau:
Phần thứ nhất. Luật đấu thầu năm 2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2014);
Phần thứ hai. Những quy định mới nhất về quản lý, xử lý và sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước;
Phần thứ ba. Quy định mới nhất về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2014;
Phần thứ tư. Xử lý các tình huống đấu thầu, mua sắm tài sản công;
Phần thứ năm. Các tình huống về đầu tư, xây dựng, mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản nhà nước;
Phần thứ sáu. Xử lý tình huống bán đấu giá tài sản nhà nước;
Phần thứ bảy. Tiêu chuẩn, định mức trang bị, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp;
Phần thứ tám. Quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư mua sắm tài sản nhà nước;
Phần thứ chín. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm, sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước;
cuốn cẩm nang đấu thầu mua sắm năm 2014 và quy định mới nhất về định mức chi tiêu sử dụng ngân sách nhà nước trong các cơ quan đơn vị áp dụng năm 2014 sẽ là tài liệu rất quan trong trong cán đưn vị sử dụng ngân sách nhà nước

cẩm nang đấu thầu mua sắm năm 2014 và quy định mới nhất về định mức chi tiêu sử dụng ngân sách nhà nước trong các cơ quan đơn vị áp dụng năm 2014


CHÚNG TÔI XIN TRÍCH 1 ĐOẠN THÔNG TƯ SỐ Số: 198/2013/TT-BTC QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, XỬ LÝ TÀI SẢN CỦA CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;
Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;
Căn cứ Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Chỉ thị số 17/2007/CT-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý tài sản của các Ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước;


hướng dẫn nghiệp vụ kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp 2014


Giá bìa : 335,000đ

hướng dẫn nghiệp vụ kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp 2014 mới nhất

Nội dung cuốn sách hướng dẫn nghiệp vụ kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp 2014 bao gồm những nội dung sau:
Phần thứ nhất. Thực hiện công tác kế toán tại các đơn vị kế toán nhà nước theo luật kế toán Việt Nam
Phần thứ hai. Tổ chức công tác kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp
Phần thứ ba. Quy định mới về kế toán, kiểm toán của các đơn vị, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước
Phần thứ tư. Hạch toán, quyết toán, thực hiện dự toán, sử dụng kinh phí, vốn ngân sách nhà nước 2014
Phần thứ năm. Hướng dẫn mới nhất về việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
Phần thứ sáu. Chế độ chính sách, tiền lương cán bộ công chức, viên chức

hi vọng cuốn sách hướng dẫn nghiệp vụ kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp 2014 sẽ là tài liệu không thể thiếu trong các đơn vị hành chính sự nghiệp


Liên Hệ: ms Thu: 0935 983 988
giao hàng miễn phí trên toàn quốc
(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)
web : nhasachtaichinh.net

Các bài khác cùng chuyên mục: