chế độ kế toán hợp tác xã sửa đổi bổ sung

sách chế độ kế toán hợp tác xã sửa đổi bổ sung do vụ chế độ kế toán và kiểm toán – bộ tài chính biên soạn, chế độ kế toán hợp tác xã sửa đổi bổ sung được biên soạn theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC và thông tư số 24/2010/TT-BTC
Giá bìa : 298,000đ


Hợp tác xã là một loại hình doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính trong phạm vi vốn điều lệ, vốn tích luỹ và các nguồn vốn khác của hợp tác xã theo quy định của pháp luật.
chế độ kế toán hợp tác xã sửa đổi bổ sung còn gọi là chế độ kế toán hợp tác xã nông nghiệp lâm nghiêp ngữ nghiệp và nghề muối Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 24/2010/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho Hợp tác xã Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Nghề muối. Hệ thống kế toán áp dụng cho các Hợp tác xã Nông nghiệp được hướng dẫn trong Thông tư này dựa trên cơ sở Chế độ kế toán doanh nghiệp Nhỏ và Vừa ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ – BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (Sau đây gọi tắt là Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC). Những nội dung không hưởng dẫn trong Thông tư này được thực hiện theo Luật Kế toán, Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Nhỏ và Vừa ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC.
Để tăng cường công tác hạch toán kế toán quản lý tài chính của các Hợp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và nghề muối (gọi tắt là HTX) được chặt chẽ, hiệu quả, đúng pháp luật, đổng thời giúp bạn đọc có được những văn bẳn mới nhất về HTX, cán bộ Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán – Bộ Tài chính biên soạn cuốn sách “Chế độ kế toán hợp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và nghề muối”.

chế độ kế toán hợp tác xã sửa đổi bổ sung


Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở lồng ghép đồng bộ Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp Nhỏ và Vừa; Thông tư số 24/2010/TT-BTC ngày 23/02/2010 về việc Hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho HTX nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và nghề muối và các quy định hiện hành về Hợp tác xã.
Nội dung cuốn sách chế độ kế toán hợp tác xã sửa đổi bổ sung gồm 2 phần:
Phẩn thứ nhất – Chế độ kế toán Hợp tác xã.
I. Hệ thống tài khoản kế toán
II. Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo công khai tài chính
III. Hệ thống chứng từ kế toán
IV. Hệ thống sổ kế toán
Phẩn thứ hai – Những quy định về luật pháp của hợp tác xã.

Chế độ kế toán HTX được biên soạn đầy đủ, chi tiết nội dung và phương pháp kế toán các giao dịch của HTX cả 4 phần: Tài khoản kế toán, báo cáo tài chính, chứng từ và sổ kế toán, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện của các HTX.
Tập thể tác giả cũng đã tập hợp những văn bản mối nhất quy định về hoạt động và tài chính của Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ban hành đang có hiệu lực thi hành để tạo điều kiện cho người sử dụng dễ tra cứu khi cần thiết.

1. Các Hợp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và nghề muốỉ (gọi chung là Hợp tác xã nông nghiệp, viết tắt là “HTX”) thực hiện công tác kế toán theo quy định tại Thông tư 24/2010/TT-BTC ngày 23/02/2010 trên cơ sở Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC). Những nội dung không hướng dẫn trong Thông tư 24/2010/TT-BTC, HTX thực hiện theo Luật Kế toán, Nghị định sô” 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 Quy định chi tiết yà hưóng dẫn một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh, Chê độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định sô 48/2006/QĐ-BTC.hướng dẫn thực hành kế toán tài chính ngân sách xã phường thị trấn

cuốn sách hướng dẫn thực hành kế toán tài chính ngân sách xã phường thị trấn do tiến sỹ Hà Thị Ngọc Hà Biên soạn, hướng dẫn thực hành kế toán tài chính ngân sách xã phường thị trấn đây là ấn phẩm viết công phu và chi tiết do nhà xuất bản tài chính phát hành

Giá bìa : 298,000đ


Nội dung hướng dẫn thực hành kế toán tài chính ngân sách xã phường thị trấn

MỤC LỤC
Lời giới thiệu Mục lục
Phần thứ nhất – QUY ĐỊNH CHUNG
 1. Quy định chung
 2. Chứng từ kế toán
 3. Hệ thống tài khoản kế toán

hướng dẫn thực hành kế toán tài chính ngân sách xã phường thị trấn


IV.Sổ kê’ toán và hình thức kế toán
 1. Báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán
Phẩn thứ hai – HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
 1. Danh mục chứng từ kế toán
 2. Biểu mẫu chứng từ kế toán
 3. Giải thích nội dung và phương pháp lập chứng từ kế toán Phần thứ ba – HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
 4. Danh mục hệ thống tài khoản kế toán
 5. Giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi tài khoản kế toán Chương I: Kế toán tiền mặt
 6. I. Tài khoản sử dụng
 7. II. Phương pháp kế toán tiền mặt
 8. Hạch toán các khoản thu, chi ngân sách bằng tiền mặt tạị quỹ tiền mặt ở xã
 9. Hạch toán các khoản tiền mặt khác tại xã (các khoản tiền không thuộc quỹ ngân sách xã)
 10. Hạch toán thu, chi sự nghiệp bằng tiền mặt
  1. Ví dụ vé kế toán tiền mặt và hướng dẫn ghi Nhật ký – sổ cái Chương II: Kế toán vật liệu, dụng cụ
  2. Tài khoản sử dụng
  3. Phương pháp kế toán vật liệu
  4. Ví dụ vé kế toán vật liệu, dụng cụ và hướng dẫn ghi sổ
Liên Hệ: ms Thu: 0935 983 988
giao hàng miễn phí trên toàn quốc
(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)
web : nhasachtaichinh.net

Các bài khác cùng chuyên mục: