chính sách thuế 2014 hướng dẫn áp dụng biểu mẫu kê khai thuế mới nhất quy định chi tiết xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết đinh hành chính thuế
Giá bìa : 395,000đ


chính sách thuế 2014 hướng dẫn áp dụng biểu mẫu kê khai thuế mới nhất
áp dụng từ ngày 01-01-2014

[COLOR=#008000][FONT=Helvetica Neue]Ngày 06 tháng 11 năm 2013 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một sô điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi bổ sung Luật quản lý thuế và Nghị định 83/2013ỊNĐ-CP ngày 22/07/2013. Các nội dung về quản lý thuế quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP được hướng dẫn tại Thông tư này có hiệu lực từ ngày 011712013. Hồ sơ khai thuế quy định tại Thông tư này bắt đầu áp dụng cho tất cả các kỳ tính thuê từ ngày 01Ị01 Ị2014 như sau:
+ Thay đối, bổ sung thông tin đăng ký thuế + Khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT)
+ Khai thuế Thu nhập doanh nghiệp

Các bài khác cùng chuyên mục: