luật đất đai áp dụng năm 2014 theo luật số 45-2013-QH13 ngày 29-11-2013 nxb lao động xã hội phát hành

sách luật đất đai áp dụng năm 2014 theo luật số 45-2013-QH13 ngày 29-11-2013 mới nhất được sửa đổi bổ sung
PHẲNI. LUẬT ĐẤT ĐAI số 45/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29-11-2013
PHẦN II: QUY ĐỊNH xử PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DựNG, ĐÁT ĐAI NHÀ Ở
1. NGHỊ ĐỊNH SỐ 121/2013/NĐ-CP NGÀY 10-10-2013 CỦA CHÍNH PHỦ Quy
định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựna; quản lý công trình ha tầnơ k thuật; quản lý phát triển nhà và công sở
2. THÔNG TƯ SỐ 14/2013/TT-BXD NGÀY 19-9-2013 CỦA Bộ XÂY DựNG Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của nehị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 – 4 – 2013 của Chính phủ về quản lý sử dụne nhà ở thuộc sở hữu nhà nước .
PHẦN III: BẤT ĐỘNG SẢN, NHÀ Ở VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHÁT
1. NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2013/NĐ-CP NGÀY 22-4-2013 CỦA CHÍNH PHỦ

Giá bìa : 335,000đ

về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
2. THÔNG TƯ SỐ 14/2013/TT-BXD NGÀY 19-9-2013 CỦA BỘ XÂY DỰNG Hướng
dẫn thực hiện một số nội dung của nghị định sổ 34/2013/NĐ-CP ngày 22 – 4 – 2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hừu nhà nước
3. Bộ BIÉU MẪU KÈM THÔNG TƯ 14/2013/TT-BXD NGÀY 19-9-2013 CỦA Bộ
XÂYDựNG
4. NGHỊ ĐỊNH SỐ 188/2013/NĐ-CP NGÀY 20-11 -2013 CỦA CHÍNH PHỦ về phát triển
và quản lý nhà ở xã hội
5. NGHỊ ĐỊNH 84/2013/NĐ-CP NGÀY 25-7-2013 CỦA CHÍNH PHỦ Quy định vè
phát triển và quản lý nhà ở tái định cư


sách luật đất đai áp dụng năm 2014 theo luật số 45-2013-QH13 ngày 29-11-2013


PHÀNIV: QUY ĐỊNH VÈ ĐÁT ĐAI, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DựNG, PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ MỚI NHẤT
1. NGHỊ ĐỊNH SỐ 11/2013/NĐ-CP NGÀY 14-01-2013 về quản lý đầu tư phát triển
đô thị
2. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 20/2013/TTLT-BXD-BNV NGÀY 21-11-2013
CỦA BỘ XÂY DựNG – BỘ NỘI vụ Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 – 01 – 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị
3. THÔNG TƯ SỐ 10/2013/TT-BXD NGÀY 25-7-2013 CỬA Bộ XÂY DựNG Quy
định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng
4. NGHỊ ĐỊNH SỐ 15/2013/NĐ-CP NGÀY 06-02-2013 CỦA CHÍNH PHỦ về quản lý
chất lượng công trình xây dựng
5. THÔNG TƯ SỔ 17/2013/TT-BXD NGÀY 30-10-2013 CỦA Bộ XÂY DựNG Hướng
dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
PHẦN V: ĐẤT ĐAI VÀ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐÉN VAY VÓN NGÂN HANG
1. NGHỊ QUYẾT SÔ 02/NQ-CP NGÀY 07-01-2013 CỬA CHÍNH PHỦ về một
số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu
2. THÔNG TƯ SỐ 11/2013/TT-NHNN NGÀY 15-5-2013 CỦA NGÂN HÀNG
NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07-01-2013 của chính phủSách luật hải quan năm 2014 và incoterms song ngữ anh việt, Quốc hội đã thông qua Luật Hải quan số 54/2014/QH13 (gồm 8 chương, 104 điều, có hiệu lực từ 01/01/2015). Một trong những điểm mới của luật là đã bổ sung Điều quy định về các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 10 mới). Theo đó, các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực hải quan đối với công chức hải quan là gây phiền hà, khó khăn trong việc làm thủ tục hải quan; Bao che, thông đồng để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại, gian lận thuế; Nhận hối lộ, chiếm dụng, biển thủ hàng hoá tạm giữ hoặc thực hiện hành vi khác nhằm mục đích vụ lợi; Hành vi khác vi phạm pháp luật về hải quan.
Mặt khác, các Bộ ngành liên quan cũng ban hành nhiều quy định pháp luật mới có liên quan đến quy trình, nghiệp vụ trong lĩnh vực hải quan cụ thể như sau: QĐ số 1074/QĐ-TCHQ ngày 02-04-2014 Về việc ban hành quy trình quản lý nợ thuế, nợ tiền chậm nộp, nợ phạt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; TT số 09/2014/TT-BCT ngày 24-02-2014 Quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2014 và năm 2015 trong luật hải quan 2014; QĐ số 12/VBHN-BTC ngày 27-01-2014 Về việc ban hành tờ khai trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu và hướng dẫn khai báo biểu thuế xuất nhập khẩu; QĐ số 988/QĐ-TCHQ ngày 28-03-2014 Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại; TT số 29/2014/TT-BTC ngày 26-02-2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; QĐ số 1973/QĐ-TCHQ ngày 04-07-2014 Quy trình kiểm tra giám sát hải quan đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh; QĐ số 1626/QĐ-TCHQ ngày 10-06-2014 Yêu cầu nghiệp vụ triển khai thí điểm ứng dụng công nghệ định vị GPS trong quản lý, giám sát hàng hóa; TT số 15/2014/TT-BTC ngày 27-01-2014 Hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng trong khu vực giám sát hải quan…luật hải quan sửa đổi bổ sung mới nhất
Để giúp quý cơ quan đơn vị kịp thời cập nhật những thông tin trên, Nhà xuất bản Lao Động Xã Hội xuất bản cuốn sách ” LUẬT HẢI QUAN NĂM 2014- INCOTERMS® (SONG NGỮ VIỆT ANH) VÀ CÁC QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUY TRÌNH THỦ TỤC, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN “.
Giá bìa : 350,000đNội dung cuốn Sách luật hải quan năm 2014 sửa đổi bổ sung gồm những phần chính sau:

Phần I. Luật Hải quan được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, khóa XIII (có hiệu lực thi hành từ 01-01-2015);
Phần II. INCOTERMS® (song ngữ VIệT – ANH);
Phần III. Tìm hiểu Quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ – UCP 600 (song ngữ VIệT – ANH);
Phần IV. Kỹ năng nghiệp vụ về thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Phần V. Quy trình thủ tục hải quan, xác định giá trị hàng hóa và phân tích hàng hóa;
Phần VI. Quy trình nghiệp vụ kiểm tra, giám sát hải quan;
Phần VII. Công tác thanh tra và kiểm tra nội bộ trong ngành hải quan.

Trích đoạn Luật hải quan năm 2014
THỦ TỤC HẢI QUAN, CHẾ ĐỘ KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN
Mục 1: QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 16. Nguyên tắc tiến hành thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan

Sách luật hải quan năm 2014 sửa đổi bổ sung mới nhất


1. Hàng hóa, phương tiện vận tải phải được làm thủ tục hải quan, chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan; vận chuyển đúng tuyến đường, đúng thời gian qua cửa khẩu hoặc các địa điểm khác theo quy định của pháp luật.

2. Kiểm tra, giám sát hải quan được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm bảo đảm hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.
3. Hàng hóa được thông quan, phương tiện vận tải được xuất cảnh, nhập cảnh sau khi đã hoàn thành thủ tục hải quan.
4. Thủ tục hải quan phải được thực hiện công khai, nhanh chóng, thuận tiện và theo đúng quy định của pháp luật.
5. Việc bố trí nhân lực, thời gian làm việc phải đáp ứng yêu cầu hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.
Điều 17. Quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan
1. Cơ quan hải quan áp dụng quản lý rủi ro để quyết định việc kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải; hỗ trợ hoạt động phòng, chống buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
2. Quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan bao gồm việc thu thập, xử lý thông tin hải quan; xây dựng tiêu chí và tổ chức đánh giá việc tuân thủ pháp luật của người khai hải quan, phân loại mức độ rủi ro; tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý hải quan phù hợp.
3. Cơ quan hải quan quản lý, ứng dụng hệ thống thông tin nghiệp vụ để tự động tích hợp, xử lý dữ liệu phục vụ việc áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.
4. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tiêu chí đánh giá việc tuân thủ pháp luật của người khai hải quan, phân loại mức độ rủi ro và việc áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan

Liên Hệ: ms Thu: 0935 983 988
giao hàng miễn phí trên toàn quốc
(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)
web : nhasachtaichinh.net

Các bài khác cùng chuyên mục: