hướng dẫn hạch toán chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi bổ sung của phạm huy đoán

hướng dẫn hạch toán chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi bổ sung mới nhất theo CDDKT doanh nghiệp vừa và nhỏ ban hành theo QĐ 48 của bộ tài chính và thông tơ 138

Mục lục cuốn sách hướng dẫn hạch toán chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi bổ sung gồmGiá bìa : 298,000đ


- Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp nhổ và vừa
- Quy định chung (theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 04/10/2011 của Bộ Tài chính)
CHƯƠNG I CÁC VẤN ĐỂ cơ BẢN VỀ KÊ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
I. Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ, yêu cầu và nguyên tắc kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
1. Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ và yêu cầu của kê’ toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
2. Nguyên tắc kế toán
3. Vận dụng các Chuẩn mực kế toán
II. Kỹ thuật mỏ sổ, ghi sổ, khoá sổ và sửa chữa sổ kế toán
1. Kỹ thuật mở sổ, ghi sổ và khoá sổ kế toán
2. Kỹ thuật sửa chữa sổ kế toán
III. Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán
1. Loại tài liệu kế toán phải lưu trữ
2. Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán
3. Nơi lưu trữ tài liệu kế toán
4. Thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán
hướng dẫn hạch toán chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi bổ sung


IV. Tổ chức công tác kế toán

1. Lựa chọn hình thức hạch toán
2. Các hình thức kế toán
3. Tổ chức bộ máy kế toán
4. Tổ chức thực hiện và vận dụng hệ thống tài khoản kế toán

V. Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
CHƯƠNG II KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIÊN
I. Kế toán tiền mặt
1. Kế toán chi tiết tiền mặt
2. Kế toán tổng hợp tiền mặt Ví dụ kế toán tién mặt

II. Kế toán tiền gửi ngân hàng
1. Kế toán chi tiết tiền gửi ngân hàng
2. Kế toán tổng hợp tiền gửi ngân hàng
Ví dụ kế toán tiền gử ngân hàng
CHƯƠNG III KÊ’ TOÁN TÀI SẢN CỒ ĐỊNH
I. Khái niệm, đặc điếm tài sản cố định

1. Khái niệm tài sản cố định
2. Đặc điểm tài sản cố định
II. Phân loại và xác dịnh nguyên giá tài sản cố định
1. Phân loại tài sản cố định trong doanh nghiệp
2. Xác định nguyên giá tài sản cố định
III. Kế toán tổng hợp tăng, giảm tài sản cố định
1. Tài khoản sử dụng
2. Phương pháp hạch toán kế toán
3. Các trường hợp chi phí khấu hao TSCĐ không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế
IV. Kê toán thuê tài sản cô định là thuê hoạt động
1. Kế toán ở doanh nghiệp đi thuê
2. Kế toán ỏ doanh nghiệp cho thuê
V. Kế toán tài sản cố định thuê tài chính Vi. Kế toán khấu hao tài sản cô định
1. Các phương pháp trích khấu hao TSCĐ
2. Tài khoản sử dụng
3. Phương pháp hạch toán kế toán
Ví dụ kê toán tăng, giảm và khâu hao tài sản cố định
VII. Kê toán sửa chữa, nâng cấp tài sản cố định
1. Kế toán sửa chữa nhỏ tài sản cố định
2. Kế toán sửa chữa lớn tài sản cố định
Ví dụ kế toán sửa chữa tài sán cô định
hướng dẫn hạch toán chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi bổ sung năm 2014 còn có các chương sau


Liên Hệ: ms Thu: 0935 983 988
giao hàng miễn phí trên toàn quốc
(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)
web : nhasachtaichinh.net

Các bài khác cùng chuyên mục: