luật doanh nghiệp năm 2014 sửa đổi bổ sung mới nhất

Cuốn sách luật doanh nghiệp năm 2014 gồm các phần sau:
Phần thứ nhất. Luật Phá sản 2014
Phần thứ hai. Luật Doanh nghiệp
Phần thứ ba. Luật Hợp tác xã & văn bản hướng dẫn thi hành
Phần thứ tư. Hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
Phần thứ năm. Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp và điều kiện vay vốn tại các ngân hàng thương mại
Phần thứ sáu. Quy định mới về quản lý giá, hóa đơn hàng hóa, dịch vụ
Phần thứ bảy. Xử lý nợ khi phá sản doanh nghiệp.
Giá bìa : 350,000đ


Trích đoạn luật doanh nghiệp năm 2014
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 170 CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung theo Điều 3 của Luật số 38/2009/QH12.
Điều 1
Khoản 2 Điều 170 của Luật doanh nghiệp được sửa đổi, bổ sung như sau:
“2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2006, trừ trường hợp quy định tại khoản


luật doanh nghiệp năm 2014 sửa đổi bổ sung


3 Điều này, có quyền thực hiện theo một trong hai cách sau đây:

a) Đăng ký lại để tổ chức quản lý, hoạt động theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2006, đã hết thời hạn hoạt động theo quy định tại Giấy phép đầu tư sau ngày 01 tháng 7 năm 2006, chưa thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp và có đề nghị được tiếp tục hoạt động phải đăng ký lại trước ngày 01 tháng 02 năm 2014 theo các điều kiện do Chính phủ quy định. Trong trường hợp này, việc đăng ký lại có hiệu lực kể từ ngày hết hạn hoạt động ghi trên Giấy phép đầu tư;
b) Không đăng ký lại; trong trường hợp này, doanh nghiệp tổ chức quản lý, hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Điều lệ doanh nghiệp. Đối với những nội dung không quy định tại Giấy phép đầu tư, Điều lệ doanh nghiệp, doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.
Doanh nghiệp được điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề trong trường hợp không thay đổi thời hạn hoạt động ghi trong Giấy phép đầu tư; việc điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề được thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm điều chỉnh, bổ sung.
Trường hợp thay đổi thời hạn hoạt động hoặc việc điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề làm thay đổi thời hạn hoạt động ghi trong Giấy phép đầu tư thì doanh nghiệp phải đăng ký lại theo quy định tại điểm a khoản này

LUẬT DOANH NGHIỆP SỬA ĐỔI BỔ SUNG
XUẤT BẢN NĂM 2014Giá bìa : 350,000đ


Nội dung cuốn sách chính sách ưu đãi hỗ trợ phát triển doanh nghiệp năm 2014
Phần 1: Hướng dẫn mới nhất sửa đổi, bổ sung luật doanh nghiệp.
Phần 2: Luật đầu tư và văn bản hướng dẫn thi hành.
Phần 3: Quy định mới nhất dành cho giám đốc và kế toán trưởng doanh nghiệp.

chính sách ưu đãi hỗ trợ phát triển doanh nghiệp năm 2014


Phần 4: Quy định mới nhất về đăng ký doanh nghiệp.
Phần 5: Quy định mới về quản lý tài chinh doanh nghiệp.
Phần 6: Chính sách ưu đãi lãi xuất bảo lãnh cho vay vốn kinh doanh.
Phần 7: Quy định mới nhất về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động trong doanh nghiệp.
Phần 8: Chính sách mới về tín dụng ưu đãi hỗ trợ phát triển doanh nghiệpLiên Hệ: ms Thu: 0935 983 988
giao hàng miễn phí trên toàn quốc
(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)
web : nhasachtaichinh.net

Các bài khác cùng chuyên mục: