chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư trong doanh nghiệp

Sách chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư trong doanh nghiệp mới nhất của Vụ chế độ kế toán và kiểm toán biên soạn và phát hành, chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư trong doanh nghiệp sửa đổi bổ sung theo TT 195/2012/TT-BTC
Giá bìa : 298,000đ


Nội dung chính chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư trong doanh nghiệp
Phần thứ nhất – Những nội dung chính của Thông tư số 195/2012/TT-BTC

Phần thứ hai – Hệ thống tài khoản kế toán và quy định về nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán
- Hệ thống Tài khoản kế toán áp dụng cho Ban quản lý dự án
- Nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán
Phần thứ ba – Hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán và quy định về phương pháp lập chứng từ kế toán
- Danh mục chứng từ kế toán áp dụng cho Ban quản lý dự án

chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư trong doanh nghiệp


- Mẫu chứng từ kế toán

- Phương pháp lập chứng từ kế toán
Phần thứ tư – Hệ thống biểu mẫu sổ kế toán và quy định về phương pháp ghi sổ kế toán
- Danh mục sổ kế toán áp dụnga cho Ban quản lý dự án
- Mẫu sổ kế toán
- Phương pháp ghi chép sổ kế toán
Phần thứ năm – Hệ thống biểu mẫu báo cáo tài chính và quy định về phương pháp lập báo cáo tài chính
- Mẫu báo cáo tài chính
- Phương pháp lập báo cáo tài chính
Chúng tôi xin trích đoạn TT 195/2012/TT-BTC chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư trong doanh nghiệp
Phần I: QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Đối tượng điều chỉnh
1. Thông tư này áp dụng cho các đơn vị chủ đầu tư, bao gồm: Các đơn vị chủ đầu tư có thành lập Ban quản lý dự án đầu tư, các Ban quản lý dự án đầu tư.
2. Các Ban quản lý dự án đầu tư thuộc đối tượng điều chỉnh là các Ban quản lý dự án đầu tư sau:
- Các Ban quản lý dự án đầu tư của các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế;
- Các Ban quản lý dự án đầu tư thuộc đơn vị HCSN và các Ban quản lý dự án đầu tư khác được thành lập theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP.
3. Các đơn vị chủ đầu tư không thành lập Ban quản lý dự án đầu tư thì kế toán dự án đầu tư được thực hiện trên cùng hệ thống sổ kế toán của chủ đầu tư nhưng phải tuân thủ những quy định của Thông tư này về nội dung, phương pháp ghi chép và mở sổ kế toán chi tiết phản ánh nguồn vốn đầu tư, chi phí thực hiện đầu tư, lập các báo cáo tài chính và quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.
Điều 2. Phạm vi áp dụng
1. Hệ thống kế toán áp dụng cho Đơn vị chủ đầu tư trong các doanh nghiệp được hướng dẫn trong Thông tư này dựa trên cơ sở Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 và các văn bản hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp (Sau đây gọi tắt là Quyết định 15).
2. Hệ thống kế toán áp dụng cho Đơn vị chủ đầu tư trong các đơn vị hành chính sự nghiệp được hướng dẫn trong Thông tư này dựa trên cơ sở Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010; và các văn bản hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp (Sau đây gọi tắt là Quyết định số 19).


Liên Hệ: ms Thu: 0935 983 988
giao hàng miễn phí trên toàn quốc
(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)
web : nhasachtaichinh.net

Các bài khác cùng chuyên mục: