chế độ kế toán hành chính sự nghiệp sửa đổi bổ sung năm 2014 theo quyết định số 19/2006.QFF-BTC

xuất bản quý 1 năm 2014
Giá bìa : 325,000đ


Hệ thống kế toán Việt Nam không ngừng được họàn thiện và phát triển trong nền kinh tế thị trường mở cửa và hội nhập. Ke toán là bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế, tài chính. Với vai trò tích cực đối với các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tể tài chính, tổ chức hệ thống thông tin hữu ích cho các quyết định kinh tế.

Ngày 15 tháng 11 năm 2010 Bộ tài chính đã ban hành thông tư số 185/2010/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sungchế độ kế toán Hành chính Sự nghiệp ban hành kèm theo quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 (sau đây gọi tắt là QĐ 19).
chế độ kế toán hành chính sự nghiệp sửa đổi bổ sung năm 2014


chế độ kế toán hành chính sự nghiệp sửa đổi bổ sung năm 2014 Nhằm cung cấp các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và những người quan tâm đến công tác kế toán hành chính sự nghiệp thuận tiện trong việc nghiên cứu, giảng dạy và sinh viên học tập tham khảo.

Nhà xuất bản xin trân trọng giới thiệu cuốn sách
chế độ kế toán hành chính sự nghiệp sửa đổi bổ sung năm 2014
(Ban hành kèm theo QĐ 19 và sửa đổi, bổ sung theo thông tư 185/2010/TT-BTC).
Sách chế độ kế toán hành chính sự nghiệp sửa đổi bổ sung năm 2014 gồm 5 phần, với các nội dung sau đây:
- Phần thứ nhất: Hệ thống chứng từ kế toán
- Phần thứ hai: Hệ thống tài khoản kế toán
- Phần thứ ba: Hệ thống sổ kế toán
- Phần thứ tư: Hệ thống báo cáo tài chính
- Phần thứ năm: Sơ đồ kê toán tài chỉnh

chế độ kế toán hợp tác xã sửa đổi bổ sung

sách chế độ kế toán hợp tác xã sửa đổi bổ sung do vụ chế độ kế toán và kiểm toán – bộ tài chính biên soạn, chế độ kế toán hợp tác xã sửa đổi bổ sung được biên soạn theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC và thông tư số 24/2010/TT-BTCGiá bìa : 298,000đ

Hợp tác xã là một loại hình doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính trong phạm vi vốn điều lệ, vốn tích luỹ và các nguồn vốn khác của hợp tác xã theo quy định của pháp luật.
chế độ kế toán hợp tác xã sửa đổi bổ sung còn gọi là chế độ kế toán hợp tác xã nông nghiệp lâm nghiêp ngữ nghiệp và nghề muối Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 24/2010/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho Hợp tác xã Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Nghề muối. Hệ thống kế toán áp dụng cho các Hợp tác xã Nông nghiệp được hướng dẫn trong Thông tư này dựa trên cơ sở Chế độ kế toán doanh nghiệp Nhỏ và Vừa ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ – BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (Sau đây gọi tắt là Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC). Những nội dung không hưởng dẫn trong Thông tư này được thực hiện theo Luật Kế toán, Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Nhỏ và Vừa ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC.


chế độ kế toán hợp tác xã sửa đổi bổ sung

Để tăng cường công tác hạch toán kế toán quản lý tài chính của các Hợp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và nghề muối (gọi tắt là HTX) được chặt chẽ, hiệu quả, đúng pháp luật, đổng thời giúp bạn đọc có được những văn bẳn mới nhất về HTX, cán bộ Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán – Bộ Tài chính biên soạn cuốn sách “Chế độ kế toán hợp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và nghề muối”.
Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở lồng ghép đồng bộ Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp Nhỏ và Vừa; Thông tư số 24/2010/TT-BTC ngày 23/02/2010 về việc Hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho HTX nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và nghề muối và các quy định hiện hành về Hợp tác xã.
Nội dung cuốn sách chế độ kế toán hợp tác xã sửa đổi bổ sung gồm 2 phần:
Phẩn thứ nhất – Chế độ kế toán Hợp tác xã.
I. Hệ thống tài khoản kế toán
II. Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo công khai tài chính
III. Hệ thống chứng từ kế toán
IV. Hệ thống sổ kế toán
Phẩn thứ hai – Những quy định về luật pháp của hợp tác xã.
Liên Hệ: ms Thu: 0935 983 988
giao hàng miễn phí trên toàn quốc
(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)
web : nhasachtaichinh.net

Các bài khác cùng chuyên mục: