hướng dẫn thực hành kế toán tài chính ngân sách xã phường thị trấn

cuốn sách hướng dẫn thực hành kế toán tài chính ngân sách xã phường thị trấn do tiến sỹ Hà Thị Ngọc Hà Biên soạn, hướng dẫn thực hành kế toán tài chính ngân sách xã phường thị trấn đây là ấn phẩm viết công phu và chi tiết do nhà xuất bản tài chính phát hành
Giá bìa : 298,000đ


Nội dung hướng dẫn thực hành kế toán tài chính ngân sách xã phường thị trấn

MỤC LỤC
Lời giới thiệu Mục lục
Phần thứ nhất – QUY ĐỊNH CHUNG
 1. Quy định chung
 2. Chứng từ kế toán
 3. Hệ thống tài khoản kế toán
IV.Sổ kê’ toán và hình thức kế toán
 1. Báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán
Phẩn thứ hai – HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
 1. Danh mục chứng từ kế toán
 2. Biểu mẫu chứng từ kế toán
 3. Giải thích nội dung và phương pháp lập chứng từ kế toán Phần thứ ba – HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
 4. Danh mục hệ thống tài khoản kế toán
 5. Giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi tài khoản kế toán Chương I: Kế toán tiền mặt
 6. I. Tài khoản sử dụng
 7. II. Phương pháp kế toán tiền mặt
 8. Hạch toán các khoản thu, chi ngân sách bằng tiền mặt tạị quỹ tiền mặt ở xã
 9. Hạch toán các khoản tiền mặt khác tại xã (các khoản tiền không thuộc quỹ ngân sách xã)
 10. Hạch toán thu, chi sự nghiệp bằng tiền mặt
  1. hướng dẫn thực hành kế toán tài chính ngân sách xã phường thị trấn
  2. Ví dụ vé kế toán tiền mặt và hướng dẫn ghi Nhật ký – sổ cái Chương II: Kế toán vật liệu, dụng cụ
  3. Tài khoản sử dụng
  4. Phương pháp kế toán vật liệu
  5. Ví dụ vé kế toán vật liệu, dụng cụ và hướng dẫn ghi sổ
Chương III: Kế toán TSCĐ
 1. Tiêu chuẩn TSCĐ và nguyên tắc kế toán TSCĐ
 2. Tiêu chuẩn và nhận biết TSCĐ hữu hình
 3. Tiêu chuẩn và nhận biết TSCĐ vô hình
 4. Nguyên tắc kế toán TSCĐ
  1. Nội dung và phương pháp kế toán TSCĐ
  2. Kế toán TSCĐ
  3. Tài khoản sử dụng
  4. Nguyên tắc kế toán TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình
  5. Phương pháp kế toán TSCĐ
   1. Kế toán hao mòn TSCĐ
   2. 1. Tài khoản sử dụng
   3. 2. Phương pháp kế toán hao mòn TSCĐ
    1. Kế toán nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
    2. Tài khoản sử dụng
    3. Phương pháp kế toán nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
     1. Kế toán xây dựng cơ bản dỏ dang
     2. Tài khoản sử dụng
     3. Phương pháp kế toán XDCB dở dangVí dụ vê kế toán TSCĐ và hướng dẩn ghi sổ
      Chương IV: Kế toán thanh toán
      1. Nội dung, nguyên tắc kế toán thanh toán
      2. Nội dung các khoản thanh toán
       1. Nguyên tắc kế toán thanh toán 6. Kế toán thanh toán
       2. Nội dung và phương pháp kế toán các khoản phải thu
       3. Tài khoản sử dụng
       4. Phương pháp kế toán các khoản phải thu
       ngoài ra hướng dẫn thực hành kế toán tài chính ngân sách xã phường thị trấn còn có
       Ví dụ vể kế toán các khoản phải thu và hướng dẫn ghi số


 1. Nội dung và phương pháp kế toán các khoản nợ phải trả
 2. Kế toán các khoản phải trả
Ví dụ vể kê toán các khoán phải trả và hướng dẫn ghi sổ
 1. Kế toán các khoản phải nộp theo lương
 2. Kế toán các khoản phải nộp nhà nước
 3. Kế toán phải trả cán bộ, công chức
Ví dụ về kê toán các khoản phải trả cán bộ, công chức xã, các khoán phải nộp theo lương và hướng dẫn ghi sổ
 1. Nội dung và phương pháp kế toán các khoản phải thu hộ, chi hộ
 2. Tài khoản sử dụng
 3. Phương pháp kế toán các khoản thu hộ, chi hộ
chế độ kế toán hành chính sự nghiệp sửa đổi bổ sung năm 2014 theo quyết định số 19/2006.QFF-BTC

xuất bản quý 1 năm 2014Giá bìa : 325,000đ


Hệ thống kế toán Việt Nam không ngừng được họàn thiện và phát triển trong nền kinh tế thị trường mở cửa và hội nhập. Ke toán là bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế, tài chính. Với vai trò tích cực đối với các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tể tài chính, tổ chức hệ thống thông tin hữu ích cho các quyết định kinh tế.
Ngày 15 tháng 11 năm 2010 Bộ tài chính đã ban hành thông tư số 185/2010/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sungchế độ kế toán Hành chính Sự nghiệp ban hành kèm theo quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 (sau đây gọi tắt là QĐ 19).

chế độ kế toán hành chính sự nghiệp sửa đổi bổ sung năm 2014


chế độ kế toán hành chính sự nghiệp sửa đổi bổ sung năm 2014 Nhằm cung cấp các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và những người quan tâm đến công tác kế toán hành chính sự nghiệp thuận tiện trong việc nghiên cứu, giảng dạy và sinh viên học tập tham khảo.
Nhà xuất bản xin trân trọng giới thiệu cuốn sách
chế độ kế toán hành chính sự nghiệp sửa đổi bổ sung năm 2014
(Ban hành kèm theo QĐ 19 và sửa đổi, bổ sung theo thông tư 185/2010/TT-BTC).
Sách chế độ kế toán hành chính sự nghiệp sửa đổi bổ sung năm 2014 gồm 5 phần, với các nội dung sau đây:
- Phần thứ nhất: Hệ thống chứng từ kế toán
- Phần thứ hai: Hệ thống tài khoản kế toán
- Phần thứ ba: Hệ thống sổ kế toán
- Phần thứ tư: Hệ thống báo cáo tài chính
- Phần thứ năm: Sơ đồ kê toán tài chỉnh
Cuốn sách chế độ kế toán hành chính sự nghiệp sửa đổi bổ sung năm 2014 để phù với hoàn cảnh kinh tế hội nhập. Cùng với quá trình đổi mới sâu sắc hệ thống pháp luật. Hệ thống Kế toán Việt Nam phát triển không ngừng.
Trong quá trình hệ thống và biên tập chế độ kế toán hành chính sự nghiệp sửa đổi bổ sung không tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế, nhà xuất bản mong nhận được sự đóng góp ý kiến, phát hiện đề xuất của các nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý và những người quan tâm đến sự nghiệp phát triển Ke toán Việt Nam.
Liên Hệ: ms Thu: 0935 983 988
giao hàng miễn phí trên toàn quốc
(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)
web : nhasachtaichinh.net

Các bài khác cùng chuyên mục: