Nội dung cuốn sách quy định mới về điều kiện áp dụng các loại hợp đồng trong xây dựng có các phần sau:
Phần thứ nhất. Giải đáp các tình huống về cấp giấy phép xây dựng, quản lý dự án đầu tư, chất lượng công trình;
Phần thứ hai. Giải đáp các tình huống về chi phí khảo sát, quy hoạch, thanh quyết toán dự án đầu tư, xây dựng công trình;
Phần thứ ba. Giải đáp các tình huống về nội dung, điều chỉnh giá, khiếu nại, tranh chấp trong hợp đồng xây dựng;
Phần thứ tư. Giải đáp các tình huống về mức phạt hành chính trong lĩnh vực đấu thầu, đầu tư, xây dựng;
Phần thứ năm. Giải đáp các tình huống về quy trình kiểm toán, thẩm tra quyết toán dự án đầu tư xây dựng công trình;
Phần thứ sáu. Hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư;
Phần thứ bảy. Hệ thống chứng từ, sổ sách, mẫu biểu và phương pháp lập báo cáo tài chính áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư;
Phần thứ tám. Những quy định mới nhất về đầu tư, xây dựng công trình dành cho đơn vị thiết kế, thi công, chủ đầu tư.
Giá bìa : 335,000đĐể tiện cho quý vị theo dõi chúng tôi trích mục lục cuốn sách quy định mới về điều kiện áp dụng các loại hợp đồng trong xây dựng mới nhất.

PHẤN THỨ NHẤT. QUY ĐỊNH MỚI VỀ Hộp ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG !
1. NGHI ĐỊNH số 207/2013/NĐ-CP NGÀY 11-12-2013 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI
BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 48/2010/NĐ-CP NGÀY 07-5-2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HỢP ĐỔNG TRONG HOẠ T ĐỘNG XẦ Y DựNG
2. NGHỊ ĐỊNH SỐ 48/2010/NĐ-CP NGÀY 07-05-2010 CỦA CHÍNH PHỦ VẺ HỢP ĐÔNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DựNG
3. THÔNG Tư SỐ 03/2013/TT-BXD NGÀY 02-4-2013 CỦA BỘ XÂY DựNG BAN HÀNH MẪU HỢP ĐÔNG sử DỤNG CHUNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ HỢP ĐỔNG QUẢN LÝ VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT sử DỤNG CHUNG
PHẦN THỨ HAI. CÁC MAU HộP ĐồNG xây DựNG, GIAO NHậN THầU

quy định mới về điều kiện áp dụng các loại hợp đồng trong xây dựng mới nhất


1. MẪU HợP ĐồNG CHỉ Đ|NH THầU TƯ VấN (cho hlnh thức hợp đổng trọn gói hoặc theo tỷ lộ phần trăm)
2. MAU HỢP ĐổNG CHỉ ĐịNH THầU TƯ VấN (cho hlnh thức hợp đổng theo thời gian)
3. MẪU HỘP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DựNG CÔNG TRÌNH
4. MẪU HỢP ĐỒNG MỘT số CÔNG VIỆC Tư VẤN XÂY DỰNG
5. MẪU HỘP ĐỒNG KINH TỂ VỀ GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG TồNG THỂ CÔNG TRÌNH
6. MẪU HỘP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU XÂY LẮP CÔNG TRÌNH
7. MẪU HỘP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU THIẾT KỂ XÂY DựNG CÔNG TRÌNH
8. MẪU HỘP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU LẬP LUẬN CHỨNG KINH TỂ – KỸ THUẬT CHO CÔNG TRÌNH
9. MẬU HỢP ĐỒNG GIAO THẦU
10. MẪU HỘP ĐỒNG GIAO KHOÁN
11. MẪU HỘP ĐồNG GIAO KHOÁN CÔNG VIệC, SảN PHẩM TRONG XÂY DỰNG
12. MẪU BIÊN BẢN THANH LÝ Hộp ĐồNG GIAO KHOÁN CÔNG VIỆC, SẢN PHẨM TRONG XÂY DỤNG
13. MẪU HỢP ĐỒNG THAM TRATHIỂT Kể BảN Vẽ THI CÔNG
14. MẪU HỘP ĐổNG THẩM TRA Dự TOÁN, TổNG Dự TOÁN CÔNG TRÌNH
15. MẪU HỢP ĐỔNG KIỂM NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DựNG
16. MẪU HỢP ĐỒNG THẦU PHỤ TRONG XÂY DựNG
17. MẪU HỘP ĐỒNG LIÊN DANH ĐẤU THẦU VÀ THI CÔNG CÔNG TRÌNH
18. MẪU HỢP ĐỔNG MUA THIẾT BỊ XÂY DỰNG TỪ NƯỚC NGOÀI
19. MẪU HỘP ĐỔNG THUÊ THỰC HIỆN BẢN VẼ HOÀN CỔNG
20. MẪU HỘP ĐỒNG KHẢO SÁT, LẬP THIẾT KỂ Dự TOÁN XÂY DựNG LƯỚI ĐIỆN
21. MẬU HỢP ĐỔNG HỦY Bỏ Hộp ĐổNG ỦY QUYỀN
22. MÂU HỘP ĐÔNG (văn bản hợp đổng xây lắp gói thầu quy mô nhỏ)
23. MẪU HỘP ĐỒNG ĐANG THựC HIỆN CỦA NHÀ THẦU (hổ sơ mời thấu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ)
24 MẪU HỘP ĐỒNG TƯƠNG Tự DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN<1) (hổ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ)
25 MẪU BẢO LÃNH THỰC HIỆN Hộp ĐồNG(1) (hồ so’ mời thầu gói íhầu xây lắp quy mô nhỏ)
26. MÂU HỘP ĐồNG (văn bản hợp đồng xây lắp) (hồ sơ yêu cầu chỉ đinh thầu xây lắp)
27. MẪU HỘP ĐỒNG ĐANG THỰC HIỆN CỦA NHÀ THAU (hồ sơ mời thầu xây lắp)
28. MẪU HộP ĐồNG1 (văn bản hợp đổng xây lắp)

tuyển tập các mẫu hợp đồng chuyên dùng trong doanh nghiệp năm 2014 – 2015 mới nhất

Để việc thực hiện và ký kết hợp đồng một cách thông suốt, tránh rủi ro về mặt pháp lý, vận dụng các mẫu hợp đồng soạn sẵn trong thương mại, dân sự và lao động một cách tiện lợi, nhanh chóng trong thực tế sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ chức cũng như trong đời sống. Nhà xuất bản Tài Chính tổ chức thực hiện xuất bản cuốn sách tuyển tập các mẫu hợp đồng chuyên dùng trong doanh nghiệp năm 2014 – 2015 cụ thể
TUYỂN TẬP CÁC MẪU HỢP ĐỒNG THÔNG DỤNG CHUYÊN DÙNG TRONG KHỐI DOANH NGHIỆP 2014-2015
Hướng Dẫn Soạn Thảo, Ký Kết Hợp Đồng Kinh Tế, Thương Mại Lao Động, Xây Dựng, Dịch Vụ Hợp Tác Kinh Doanh Liên Doanh & Những Biện Pháp Rủi Ro Pháp Lý Khi Ký Kết Hợp Đồng
CÓ MỘT SỐ MẪU SONG NGỮ ANH VIỆT


Giá bìa : 395,000đ

Cuốn sách đã hệ thống đầy đủ các Văn bản, Hợp đồng, Hồ sơ thiết yếu trong giao dịch dân sự, kinh doanh – thương mại, xây dựng chuyên dùng cho doanh nghiệp, hướng dẫn soạn thảo, ký kết hợp đồng như thế nào? Biện pháp tránh rủi ro và xử lý vi phạm hợp đồng, phù hợp các giao dịch dân sự, các loại hình doanh nghiệp khác nhau (có một số mẫu trình bày SONG NGỮ ANH – VIỆT)
Nội dung tuyển tập các mẫu hợp đồng chuyên dùng trong doanh nghiệp năm 2014 bao gồm những phần chính sau:

PHẦN I. KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

tuyển tập các mẫu hợp đồng chuyên dùng trong doanh nghiệp năm 2014 – 2015


A. Khái niệm và các vấn đề chủ yếu của đàm phán hợp đồng

1. Khái niệm về đàm phán hợp đồng
2. Xác định nguồn luật điều chỉnh quá trình đàm phán và ký kết hợp đồng
3. Nguyên tắc và phương thức đàm phán, giao kết hợp đồng
B. những vấn đề chung về hợp đồng và soạn thảo, ký kết hợp đồng
1. Khái niệm về hợp đồng
2. Một số vấn đề về hình thức và nội dung chủ yếu của hợp đồng
3. Những vấn đề cần biết khi ký kết hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự
4. Những vấn đề cần biết khi ký kết hợp đồng lao động
5. Những điểm chung cần quan tâm khi soạn thảo hợp đồng thương mại.
PHẦN II. TUYỂN TẬP CÁC MẪU HỢP ĐỒNG : bao gồn hơn 200 Mẫu có đầy đủ các mẫu hợp đồng thông dụng 2014-2015: như hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng lao động, hướng dẫn cách ghi hợp đồng lao động, hợp đồng thử việc, phụ lục hợp đồng lao động, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng kinh tế, biên bản thanh lý hợp đồng, hợp đồng xuất khẩu.. V…v….. Có Một số mẫu hợp đồng liên quan đến người nước Ngoài Chúng tôi biên Soan Song ngữ Anh Việt
Sách tuyển tập các mẫu hợp đồng chuyên dùng trong doanh nghiệp năm 2014 – 2015 đẹp, khổ 20*28 cm, dày gần 550 trang, Giá bìa: 395.000đ

Liên Hệ: ms Thu: 0935 983 988
giao hàng miễn phí trên toàn quốc
(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)
web : nhasachtaichinh.net

Các bài khác cùng chuyên mục: