CHỮ KÝ SỐ VNPT

ĐĂNG KÝ MỚI CHỮ KÝ SỐ VNPT


Mô tả tính năng 1 năm 2 năm 3 năm
Gói đăng ký dịch vụ CHỮ KÝ SỐ VNPT cơ bản cho tổ chức, doanh nghiệp khai báo thuế qua mạng. 1,098,000 đ 1,977,000 đ 2,197,800 đ
Thiết bị Token – chữ ký số khai thuế Tặng Tặng Tặng
Khuyến mãi thêm thời gian sử dụng 6 Tháng 9 tháng 12 tháng
Chiết khấu phí dịch vụ 10% 0% 10%
Thành tiền (Đã bao gồm 10% VAT) 1,000,000 đ 1,977,000 đ 2,000,000 đ
Tổng thời gian sử dụng dịch vụ ký số 18 tháng 33 tháng 48 tháng
CHUYỂN ĐỒI NHÀ CUNG CẤP SANG VNPT


Mô tả tính năng 1 năm 2 năm 3 năm
Gói đăng ký dịch vụ CHỮ KÝ SỐ VNPT cơ bản cho tổ chức, doanh nghiệp khai báo thuế qua mạng. 1,098,000 đ 1,977,000 đ 2,197,800 đ
Thiết bị token dùng ký điện tử Tặng token Tặng token Tặng token
Khuyến mãi thêm thời gian sử dụng 6Tháng 9 tháng 12 tháng
Chiết khấu phí dịch vụ 10% 0% 15%
Thành tiền (Đã bao gồm 10% VAT) 1,000,000 đ 1,977,000 đ 1,900,000 đ
Tổng thời gian sử dụng dịch vụ ký số 18 tháng 33 tháng 48 tháng
GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ VNPT -CA:

Mô tả tính năng 1 năm 2 năm 3 năm
Gói đăng ký dịch vụ CHỮ KÝ SỐ VNPT cơ bản cho tổ chức, doanh nghiệp khai báo thuế qua mạng. 1,098,000 đ 1,977,000 đ 2,197,800 đ
Thiết bị token dùng ký điện tử Sử dụng lại token Sử dụng lại token Sử dung lại token
Khuyến mãi thêm thời gian sử dụng 6 Tháng 9 tháng 12 tháng
Chiết khấu phí dịch vụ 10% 0% 15%
Thành tiền (Đã bao gồm 10% VAT) 1,000,000 đ 1,977,000 đ 1,900,000 đ
Tổng thời gian sử dụng dịch vụ ký số 18 tháng 33 tháng 48 tháng

Các bài khác cùng chuyên mục: