Bạn đang có nhu cầu xây dựng nhà ở tại nông thôn nhưng đang gặp vấn đề về xin cấp phép xây dựng. Các thủ tục và giấy tờ chuẩn bị xin cấp phép xây dựng nhà ở nông thôn như thế nào?

>>> Xin phép xây dựng nhà trọ dễ hay khó?

Việc có giấy phép xây dựng trong tay, các bạn không phải lo lắng về vấn đề bị thanh tra xây dựng đến kiểm tra hay bị sự cố trong vấn đề thi công xây dựng. Hãy chuẩn bị cho mình những cái tốt nhất có thể để bỏ qua mọi tình huống xấu xảy ra với bạn!


Dưới đây là mẫu đơn đề nghị xin cấp phép xây dựng nhà ở nông thôn, các bạn có thể kham khảo.Phụ lục14(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXDngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)_________CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc_______________________________________ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG(Sử dụng cho nhà ở nông thôn) Kính gửi: UBND xã .................................................. ........1. Tên chủ hộ gia đình: ................................................. ............................

- Số chứng minh thư: ..............................Ngày cấp: ....................................

- Địa chỉ thường trú: .................................................. ..........................

- Số điện thoại: ............................. ..................................................

2. Địa điểm xây dựng: ....................................... .....................................

3. Nội dung đề nghị cấp phép xây dựng: .......................................

- Diện tích xây dựng tầng một .......................m2 .....................................

- Tổng diện tích sàn ....................... m2 .................................................. .....

- Chiều cao công trình ....................m; số tầng ........................................

4. Cam kết:

Tôi xin cam đoan làm theo đúng Giấy phép xây dựng được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1-

2-

........,ngày........tháng........năm........ Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

Các bài khác cùng chuyên mục: